Wednesday, 13 December 2017

A Few PARSE examples for the Turkish translation of The Old Man and the SEA.

A Few PARSE examples for the Turkish translation of The Old Man and the SEA.
by Ali Riza SARAL

sentence= 126<<****************************dumpSentenceAsText
 Guano denilen cins bir palmiyenin dayanıklı dallarından yapılmıştı kulübe.

sentence= 126<<----------------------------higher analysis="" o:p="" parse="" struct="">
0 1 Guano  İsim verbalPOS=-1(fiil önü %tr denilen cins bir palmiyenin ) \Nesne\
1 5 denilen cins bir palmiyenin  Sıfat Fiil türevi %intr.Sıfat Tamlaması->İsim -ın/in/un/ün
5 7 dayanıklı dallarından  Sıfat Tamlaması -lar -ından
7 8 yapılmıştı Fiil->Edilgen  %intr.
8 9 kulübe  İsim  verbalPOS=-1(yapılmıştı  %intr. refverbalPOS=-1) \possible Nesne\
8 9 . postPunctuation <<< dot#=1 verb#=2 verbal#=0 noun#=3

sentence= 126<<----------------------------morphologic analysis="" o:p="">
868         126   0   Guano
Guano-->guano
R is. ===>Guano guano
869         126   1   denilen
V f.  ===>denilen   =den -il -en                 ^Passive  =>double tense analysis= Verb->Noun/Adjective      %intr.
870         126   2   cins
R sf. ===>cins
871         126   3   bir
R sf. ===>bir
872         126   4   palmiyenin
N is. ===>palmiyenin   =palmiye -nin     ^Noun->Noun 
873         126   5   dayanıklı
R sf. ===>dayanıklı
874         126   6   dallarından
N sf. ===>dallarından   =dal  -lar  -ından               ^Noun->Noun 
875         126   7   yapılmıştı
V f.  ===>yapılmıştı   =yap -ıl -mıştı          ^Passive  =>double tense analysis= DiliMişliGeçmiş       %intr.
876         126   8   kulübe.
R is. ===>kulübe

................................................................

0 1 Ama Bağlaç
1 3 kırk gün  Zarf-Zaman Zarf Tümleci
3 4 geçip  Zarf-fiilimsi  %dat.intr.
4 5 de Bağlaç
5 8 bir tek balık  Sıfat Tamlaması->Nesne (fiil önü %tr tutamayınca ) \Nesne\    \possible Özne\ 
8 9 tutamayınca  Zarf-fiilimsi  %tr.intr.
8 9 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=0 verbal#=2 noun#=1
9 11 çocuğun ailesi  İsim Tamlaması -sı/si/su/sü  \possible Özne\ (götürmez   %tr.intr.  fiilimsiPOS=0)
11 13 yaşlı adamın  Sıfat Tamlaması->İsim -ın/in/un/ün
13 14 su  Deyim öncülü İsim
14 15 götürmez  Sıfat -fiilimsi  %tr.intr.
15 17 bir salao  Sıfat Tamlaması->Nesne (olduğunu   %intr.  fiilimsiPOS=0) \morpho Nesne\   \possible Özne\
16 17 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=0 verbal#=3 noun#=3
17 18 kısaca Bağlaç
18 19 talihsizin  İsim->Tamlayan  -in 
19 20 talihsizi  İsim->Nesne  -i   (fiil önü %tr olduğunu ) \Nesne\ 
20 21 olduğunu  İsim->Nesne  -fiilimsi -duğunu   %intr.  fiilimsiPOS=0(fiil önü %tr söyledi) \Nesne\
21 22 söyledi Fiil %dat.tr.intr.
21 22 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=1 verbal#=4 noun#=0
22 23 çocuk  İsim  (uydu  %dat.intr. ) \possible Nesne\    \possible Özne\ 
23 24 da Bağlaç
24 25 onların  Zamir->Tamlayan  -ın 
25 26 sözüne  İsim->Dolaylı Tümleç -üne 
26 27 uydu Fiil %dat.intr.
26 27 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=1 verbal#=4 noun#=1
27 28 daha  Zarf
28 29 ilk  Zarf
29 30 çıktığı  Fiil->İsim -fiilimsi -tığı   %dat.intr.
30 31 hafta  Zarf-Zaman Zarf Tümleci
31 34 üç güzel balık  Sıfat Tamlaması->Nesne (fiil önü %tr tutan başka bir sandala ) \Nesne\    \possible Özne\ 
34 38 tutan başka bir sandala  Sıfat Tamlaması->Dolaylı Tümleç  -fiilimsi -a/e  %tr.intr.
38 39 geçti Fiil %dat.intr.
38 39 . postPunctuation <<< dot#=1 verb#=2 verbal#=6 noun#=2

........................................................................

sentence= 118<<****************************dumpSentenceAsText
 Çocuk da içinde yumak yapılmış kahve rengi ipler bulunan tahta bir kutu ile zıpkını, küçük sereni taşıyordu.

sentence= 118<<----------------------------higher analysis="" o:p="" parse="" struct="">
0 1 Çocuk  İsim  (taşıyordu  %tr.intr. ref) \possible Nesne\    \possible Özne\ 
1 2 da Bağlaç
2 3 içinde  İsim->Dolaylı Tümleç -inde 
3 4 yumak  İsim  verbalPOS=0(taşıyordu  %tr.intr. ref) \possible Nesne\  verbalPOS=0 \possible Özne\
4 8 yapılmış kahve rengi ipler  Sıfat Tamlaması
8 12 bulunan tahta bir kutu  Sıfat Tamlaması verbalPOS=0(taşıyordu  %tr.intr. ref) \possible Nesne\
12 13 ile Bağlaç
13 14 zıpkını  İsim->Nesne  -ı   (taşıyordu  %tr.intr. ref) \morpho Nesne\ 
13 14 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=0 verbal#=0 noun#=4
14 16 küçük sereni  Sıfat Tamlaması->Nesne -ı/i
16 17 taşıyordu Fiil %tr.intr.
16 17 . postPunctuation <<< dot#=1 verb#=1 verbal#=0 noun#=0

......................................................................

sentence= 121<<****************************dumpSentenceAsText
 Ama rutubet dokunduğu için ağır iplerle yelkeni eve götürmek daha doğruydu.

sentence= 121<<----------------------------higher analysis="" o:p="" parse="" struct="">
0 1 Ama Bağlaç
1 3 rutubet dokunduğu  İsim Tamlaması->İsim -diği/dığı/duğu/düğü/tığı/tiği/tuğu/tüğü
3 4 için Edat
4 6 ağır iplerle  Sıfat Tamlaması->Edat Tümleci -le/la/yle/yla/ıyla/iyle/sıyla/siyle
6 7 yelkeni  İsim->Nesne  -i   (götürmek   %tr.intr. refverbalPOS=0) \morpho Nesne\
7 8 eve  İsim->Dolaylı Tümleç -e 
8 9 götürmek  Fiil->İsim -fiilimsi -mek   %tr.intr. verbalPOS=0(fiil önü %tr doğruydu) \Nesne\
9 10 daha  Zarf
10 11 doğruydu Fiil İsim/Sıfat Türevi  %intr.
10 11 . postPunctuation <<< dot#=1 verb#=2 verbal#=1 noun#=3


BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Saturday, 25 November 2017

LANGANAt Türkçe parser özne-nesne ayrımı sona yaklaşıyor


sentence= 91<<****************************dumpSentenceAsText
«Rüzgâr böyle giderse yarın hava iyi olacak.»

sentence= 91<<----------------------------higher analysis="" p="" parse="" struct="">0 1 « prePunctuation
0 1 Rüzgâr  İsim
...................................................... possible Nesne
...................................................... possible Özne
1 2 böyle  Zarf
2 3 giderse Fiil-Şart %dat.intr.
3 4 yarın  Zarf
4 5 hava  İsim
...................................................... possible Nesne
...................................................... possible Özne
5 6 iyi  Sıfat
6 7 olacak Fiil %intr.
6 7 .» postPunctuation <<< dot#=1 verb#=2 verbal#=0 noun#=2

sentence= 91<<----------------------------morphologic analysis="" p="">652 91   0 «Rüzgâr
Rüzgâr-->rüzgâr
R is. ===>Rüzgâr rüzgâr
653 91   1 böyle
R zf. sf. ===>böyle
654 91   2 giderse
V f.  ===>giderse   =git -erse ^GenişŞart =>double tense analysis= ŞartGenişŞart %dat.intr.
655 91   3 yarın
R zf. is. ===>yarın
656 91   4 hava
R is. ===>hava
657 91   5 iyi
R zf. sf. ===>iyi
658 91   6 olacak.»
R sf. is. ===>olacak
V f.  ===>olacak   =ol -acak ^CEKliGelecek %intr.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
******************************************************************
sentence= 7<<****************************dumpSentenceAsText
 Yüzünün her iki yanından aşağı dek iniyordu bu lekeler, ağır balıkları ağlardan çekip alırken açılmış derin yarıklar vardı ellerinde.

sentence= 7<<----------------------------higher analysis="" p="" parse="" struct="">0 1 Yüzünün  İsim->İyelik -ünün 
1 4 her iki yanından  Sıfat Tamlaması->Zarf Tümleci -inden/ından/sinden/sından
4 6 aşağı dek  Sıfat Tamlaması ............Nesne
6 7 iniyordu Fiil %dat.intr.
7 9 bu lekeler  Sıfat Tamlaması->İsim -lar/ler ............ possible Nesne ............ possible Özne 
8 9 , postPunctuation 
9 11 ağır balıkları  Sıfat Tamlaması->Nesne -i/ı ............ morphological Nesne ............ possible Nesne
11 12 ağlardan  İsim->Dolaylı Tümleç -lar -dan 
12 13 çekip  Zarf-fiilimsi %tr.  fiilimsiPOS=0
13 14 alırken  Zarf-fiilimsi %tr.intr.  fiilimsiPOS=0
14 17 açılmış derin yarıklar  Sıfat Tamlaması->İsim -lar/ler ............Nesne
17 18 vardı Fiil %dat.intr.
18 19 ellerinde  İsim->Dolaylı Tümleç -ler -inde 
18 19 . postPunctuation

sentence= 7<<----------------------------morphologic analysis="" p="">122 7   0 Yüzünün
Yüzünün-->yüzünün
N sf. ===>Yüzünün   =Yüz -ünün ^Noun->Noun 
123 7   1 her
R sf. ===>her
124 7   2 iki
R sf. ===>iki
125 7   3 yanından
N is. sf. ===>yanından   =yan -ından ^Noun->Noun 
126 7   4 aşağı
R zf. sf. ===>aşağı
127 7   5 dek
R eda. sf. ===>dek
128 7   6 iniyordu
V f.  ===>iniyordu   =in -iyordu ^ŞimdikiDILIGeçmiş %dat.intr.
129 7   7 bu
R zm. ===>bu
130 7   8 lekeler,
R is. ===>lekeler leke -ler
131 7   9 ağır
R zf. sf. ===>ağır
132 7   10 balıkları
R is. ===>balıkları balık -ları
133 7   11 ağlardan
N is. ===>ağlardan   =ağ  -lar  -dan ^Noun->Noun 
134 7   12 çekip
V f.  ===>çekip   =çek -ip ^Verb->Adverb  %tr.
135 7   13 alırken
V f.  ===>alırken   =al -ır -ken ^IRliGenişZ->Adverb %tr.intr.
136 7   14 açılmış
V f.  ===>açılmış   =aç -ıl -mış ^Passive  =>double tense analysis= MİŞliGeçmiş %tr.
137 7   15 derin
R sf. is. ===>derin
138 7   16 yarıklar
R sf. is. ===>yarıklar yarık ^Adjective->Noun -lar
139 7   17 vardı
V f.  ===>vardı   =var -ardı ^GenişDiliGeçmiş =>double tense analysis= DiliGeçmiş %dat.intr.
140 7   18 ellerinde.
N is. ===>ellerinde   =el  -ler  -inde ^Noun->Noun  

Friday, 20 January 2017

An Algorithm to determine the context


The purpose of this note is to propose an algorithm to automatically detect the context of a given text.

Context means "1. The part of a text or statement that surrounds a particular word or passage and determines its meaning.
2. The circumstances in which an event occurs; a setting." according to Free Dictionary.

I used 3 texts as example for the experiment.  These are fairytales named "The Princess and the Pea"
and "The Little Match-Seller" of Hans Christian Andersen, "The Frog Prince" of Grimm Brothers.

My algorithm is as follows:

1- Determine each sentence that each word is used in:

Little===>0,1,3,5,5,8,12,14,18,20,27,32,35,37,39,40,40
Match-Seller===>0
It===>0,2,4,4,10,13,16,16,17,17,18,18,19,20,25,25,30,31,34
was===>0,0,10,10,13,19,20,26,27,30,35,35,38,39,41
terribly===>0

2-Determine which two words are used in the same sentences of the text:
across==>3,27     (PS. ARS =across is used in the 3. and 27. sentences)
ctx(0)= 3           (PS. ARS = ctx stands for shared context)
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=3 across .............street (3)...............dest=61
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=3 across .............avoid (3)...............dest=62
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=3 across .............two (3,11)...............dest=63
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=3 across .............carriages (3)...............dest=64
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=3 across .............rolling (3)...............dest=65
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=3 across .............along (3,8)...............dest=66
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=3 across .............terrible (3)...............dest=68
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=3 across .............rate (3)...............dest=69
ctx(1)= 27
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............goose (10,26,27,37)...............dest=134
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............down (11,27,31)...............dest=147
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............wonderful (19,27)...............dest=211
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............its (25,27)...............dest=234
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............still (27,41)...............dest=255
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............more (27,30)...............dest=256
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............jumped (27)...............dest=257
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............dish (27)...............dest=258
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............waddled (27)...............dest=259
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............floor (27)...............dest=260
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............knife (27)...............dest=261
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............fork (27)...............dest=262
host=60 ctxList=(3,27) hostCTX=27 across .............breast (27)...............dest=263

3- Determine the sentences that are common for any two words:
------------------------>contextIDLIST
===============>>>1=Little 6=cold sentence=The Little Match-Seller

It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year, and the snow was falling fast.

===============>>>1=Little 11=last sentence=The Little Match-Seller

It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year, and the snow was falling fast.
===============>>>1=Little 12=evening sentence=The Little Match-Seller

...
===============>>>1=Little 6=cold sentence= In the cold and the darkness, a poor little girl, with bare head and naked feet, roamed through the streets.
===============>>>1=Little 22=poor sentence= In the cold and the darkness, a poor little girl, with bare head and naked feet, roamed through the streets.
===============>>>1=Little 23=girl sentence= In the cold and the darkness, a poor little girl, with bare head and naked feet, roamed through the streets.
===============>>>1=Little 27=naked sentence= In the cold and the darkness, a poor little girl, with bare head and naked feet, roamed through the streets.
===============>>>1=Little 28=feet sentence= In the cold and the darkness, a poor little girl, with bare head and naked feet, roamed through the streets.
...

4-Count the freq of two words(word couples) that are used in/per the text.

------------------------>countFreqContextIdentifications

freq=6===============>1=Little 6=cold sentence=0
The Little Match-Seller

It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year, and the snow was falling fast.

freq=6===============>1=Little 6=cold sentence=1
 In the cold and the darkness, a poor little girl, with bare head and naked feet, roamed through the streets.

freq=3===============>1=Little 22=poor sentence=1
 In the cold and the darkness, a poor little girl, with bare head and naked feet, roamed through the streets.

freq=5===============>1=Little 23=girl sentence=1
 In the cold and the darkness, a poor little girl, with bare head and naked feet, roamed through the streets.

The output displays the related sentences together with the frequency of the word couple.

The results for the three chosen texts, fairytales follows:

The Little Match-Seller
***********************
freq=6===============>1=Little 6=cold sentence=0
Little===>0,1,3,5,5,8,12,14,18,20,27,32,35,37,39,40,40
cold===>0,1,5,8,12,13,14,28,39
freq=5===============>1=Little 23=girl sentence=1
girl===>1,5,20,27,35,39
freq=3===============>1=Little 22=poor
freq=3===============>1=Little 28=feet
freq=3===============>1=Little 70=One
freq=3===============>183=match 192=wall

The text of the fairy tales follows:

0===>The Little Match-Seller

It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year, and the snow was falling fast.<===
1===> In the cold and the darkness, a poor little girl, with bare head and naked feet, roamed through the streets.<===
2===> It is true she had on a pair of slippers when she left home, but they were not of much use.<===
3===> They were very large, so large, indeed, that they had belonged to her mother, and the poor little creature had lost them in running across the street to avoid two carriages that were rolling along at a terrible rate.<===
4===> One of the slippers she could not find, and a boy seized upon the other and ran away with it, saying that he could use it as a cradle, when he had children of his own.<===
5===> So the little girl went on with her little naked feet, which were quite red and blue with the cold.<===
6===>

     In an old apron she carried a number of matches, and had a bundle of them in her hands.<===
7===> No one had bought anything of her the whole day, nor had any one given here even a penny.<===
8===> Shivering with cold and hunger, she crept along; poor little child, she looked the picture of misery.<===
9===> The snowflakes fell on her long, fair hair, which hung in curls on her shoulders, but she regarded them not.<===
10===>

     Lights were shining from every window, and there was a savory smell of roast goose, for it was New-year's eve - yes, she remembered that.<===
11===> In a corner, between two houses, one of which projected beyond the other, she sank down and huddled herself together.<===
12===> She had drawn her little feet under her, but she could not keep off the cold; and she dared not go home, for she had sold no matches, and could not take home even a penny of money.<===
13===> Her father would certainly beat her; besides, it was almost as cold at home as here, for they had only the roof to cover them, through which the wind howled, although the largest holes had been stopped up with straw and rags.<===
14===>

     Her little hands were almost frozen with the cold.<===
15===> Ah!<===
16===> perhaps a burning match might be some good, if she could draw it from the bundle and strike it against the wall, just to warm her fingers.<===
17===>

     She drew one out - "scratch!" how it sputtered as it burnt!<===
18===> It gave a warm, bright light, like a little candle, as she held her hand over it.<===
19===> It was really a wonderful light.<===
20===> It seemed to the little girl that she was sitting by a large iron stove, with polished brass feet and a brass ornament.<===
21===> How the fire burned!<===
22===> and seemed so beautifully warm that the child stretched out her feet as if to warm them, when, lo!<===
23===> the flame of the match went out, the stove vanished, and she had only the remains of the half-burnt match in her hand.<===
24===>

     She rubbed another match on the wall.<===
25===> It burst into a flame, and where its light fell upon the wall it became as transparent as a veil, and she could see into the room.<===
26===> The table was covered with a snowy white table-cloth, on which stood a splendid dinner service, and a steaming roast goose, stuffed with apples and dried plums.<===
27===> And what was still more wonderful, the goose jumped down from the dish and waddled across the floor, with a knife and fork in its breast, to the little girl.<===
28===> Then the match went out, and there remained nothing but the thick, damp, cold wall before her.<===
29===>

     She lighted another match, and then she found herself sitting under a beautiful Christmas-tree.<===
30===> It was larger and more beautifully decorated than the one which she had seen through the glass door at the rich merchant's.<===
31===> Thousands of tapers were burning upon the green branches, and colored pictures, like those she had seen in the show-windows, looked down upon it all.<===
32===> The little one stretched out her hand towards them, and the match went out.<===
33===>

     The Christmas lights rose higher and higher, till they looked to her like the stars in the sky.<===
34===> Then she saw a star fall, leaving behind it a bright streak of fire.<===
35===> "Some one is dying," thought the little girl, for her old grandmother, the only one who had ever loved her, and who was now dead, had told her that when a star falls, a soul was going up to God.<===
36===>

     She again rubbed a match on the wall, and the light shone round her; in the brightness stood her old grandmother, clear and shining, yet mild and loving in her appearance.<===
37===>

     "Grandmother," cried the little one, "O take me with you; I know you will go away when the match burns out; you will vanish like the warm stove, the roast goose, and the large, glorious Christmas-tree."

     And she made haste to light the whole bundle of matches, for she wished to keep her grandmother there.<===
38===> And the matches glowed with a light that was brighter than the noon-day, and her grandmother had never appeared so large or so beautiful.<===
39===> She took the little girl in her arms, and they both flew upwards in brightness and joy far above the earth, where there was neither cold nor hunger nor pain, for they were with God.<===
40===>

     In the dawn of morning there lay the poor little one, with pale cheeks and smiling mouth, leaning against the wall; she had been frozen to death on the last evening of the year; and the New-year's sun rose and shone upon a little corpse!<===
41===> The child still sat, in the stiffness of death, holding the matches in her hand, one bundle of which was burnt.<===
42===>

     "She tried to warm herself," said some.<===
43===>

     No one imagined what beautiful things she had seen, nor into what glory she had entered with her grandmother, on New-year's day.<===

The results for the other test texts:
The Princess and the Pea
************************
freq=5===============>4=Princess 23=real l sentence=0
Once upon a time there was a prince who wanted to marry a princess; but she would have to be a real princess.
freq=5===============>4=Princess 23=real sentence=4
 So he came home again and was sad, for he would have liked very much to have a real princess.
freq=5===============>4=Princess 23=real sentence=11
 And yet she said that she was a real princess.
freq=5===============>4=Princess 23=real sentence=17
 "I have scarcely closed my eyes all night. Heaven only knows what was in the bed, but I was lying on something hard, so that I am black and blue all over my body. It's horrible!"

     Now they knew that she was a real princess because she had felt the pea right through the twenty mattresses and the twenty eider-down beds.
freq=5===============>4=Princess 23=real sentence=18


     Nobody but a real princess could be as sensitive as that.
freq=5===============>4=Princess 23=real sentence=19


     So the prince took her for his wife, for now he knew that he had a real princess; and the pea was put in the museum, where it may still be seen, if no one has stolen it.

The Frog Prince
***************
freq=11===============>3=Frog 10=princess sentence=5
     Whilst she was speaking, a frog put its head out of the water, and said, "Princess, why do you weep so bitterly?"
freq=11===============>3=Frog 10=princess sentence=7
     "What nonsense," thought the princess, "this silly frog is talking! He can never even get out of the spring to visit me, though he may be able to get my ball for me, and therefore I will tell him he shall have what he asks".
freq=11===============>3=Frog 10=princess sentence=10
     As soon as the young princess saw her ball, she ran to pick it up; and she was so overjoyed to have it in her hand again, that she never thought of the frog, but ran home with it as fast as she could.
freq=11===============>3=Frog 10=princess sentence=11
     The frog called after her, "Stay, princess, and take me with you as you said,"

Sunday, 1 January 2017

LANGANA translation outputs after optimization

Good news from the LANGANA English to Turkish translator!!!

Please find below 100 test sentences and a seperate single test sentence that I have used to test the performancce of LANGANA.

You may test these with the new GOOGLE translator program.  You will notice that GOOGLE translates much faster but not very accurate.

I have written most of LANGANA again to improve the speed from 3 minutes 40 seconds to 30 seconds for 100 test sentences.  The speed for a single sentence got reduced from 11 seconds to 5.7 seconds.

LANGANA is and can be made inherently more accurate than GOOGLE's neural networks approach.
LANGANA produces an accurate PARSE outpur which you can find below.  This output may be used for automatic test processing applications even text understanding and automatic question
answering.

At this point I decided to put LANGANA as a free service on AMAZON free-tier aiming excellent but a little bit slow  translations.

We have proceeded to make a TUBITAK application to get ample resources and to make extraordinary application changes and create a new translator application with the support we hope to get.  Unfortunately this process is commencing slowly.

All the best for the new year.

Ali R+


C:\Users\ars\ARSlanganae\interactiveTRANS>REM interactive translate
STEP0 begins. -  inits DB ResetDB.java + erase transOutFILE.txt - Main-Class: fileAccess.ResetDB
        1 file(s) copied.
STEP1 begins. - reads txt input file - inserts to DB
STEP2 begins. - reads DB - inserts to DB   (nbprocesskandeldb.NbSetDetInfosAndUpdateINTERACTIVEDB)
STEP3 begins. - reads DB - outputs to txt file - nbAnalyseINTERACTIVE properties - nbprocesssentence.NbProcessSentenceINTERACTIVEDB
        1 file(s) copied.
STEP4 begins. txt input file - outputs to txt file  /uploadAnalyseINTERACTIVEDB
        1 file(s) copied.
STEP5 begins. - reads txt input file - outputs to DB /uploadAnalyseINTERACTIVEDBmanual
STEP6 begins. - reads DB - outputs to txt file - nbfindstruct.NbProcessSentenceINTERACTIVEDB JAR should be generated with this RUN command


BEFORE SPEED OPTIMIZATION  <===================
test with 100 complex sentences given below

command took 0:2:49.28 (169.28s total)
STEP0 took 0:0:0.90 (0.90s total)
STEP1 took 0:0:32.65 (32.65s total)
STEP2 took 0:1:14.49 (74.49s total)
STEP3 took 0:0:19.81 (19.81s total)
STEP4 took 0:0:0.83 (0.83s total)
STEP5 took 0:0:32.47 (32.47s total)
STEP6 took 0:0:8.13 (8.13s total)

test with 1 SIMPLE SENTENCE   "I am Ali."

command took 0:2:41.58 (161.58s total)
STEP0 took 0:0:0.83 (0.83s total)
STEP1 took 0:0:30.00 (30.00s total)
STEP2 took 0:1:12.90 (72.90s total)
STEP3 took 0:0:12.79 (12.79s total)
STEP4 took 0:0:0.82 (0.82s total)
STEP5 took 0:0:36.45 (36.45s total)
STEP6 took 0:0:7.79 (7.79s total)

AFTER SPEED OPTIMIZATION  <===================
test with 100 COMPLEX SENTENCES given below

command took 0:0:30.20 (30.20s total)
STEP0 took 0:0:0.85 (0.85s total)
STEP1 took 0:0:0.84 (0.84s total)
STEP2 took 0:0:0.21 (0.21s total)
STEP3 took 0:0:16.51 (16.51s total)
STEP4 took 0:0:1.02 (1.02s total)
STEP5 took 0:0:1.38 (1.38s total)
STEP6 took 0:0:9.39 (9.39s total)

test with 1 SIMPLE SENTENCE   "I am Ali."

command took 0:0:5.71 (5.71s total)
STEP0 took 0:0:0.78 (0.78s total)
STEP1 took 0:0:0.77 (0.77s total)
STEP2 took 0:0:0.17 (0.17s total)
STEP3 took 0:0:1.10 (1.10s total)
STEP4 took 0:0:0.80 (0.80s total)
STEP5 took 0:0:0.79 (0.79s total)
STEP6 took 0:0:1.30 (1.30s total)

100 TEST SENTENCES
*******************
I visited him who I was going.
I visited him who I had went.
I visited him who I would go.
I visited him who I could go.
I visited him who I should go.
I visited him who I shall go.
I visited him who I went.
I visited him who I go.
I visited him who I can go.
I visited him who I may go.
I visited him who I will go.
I visited him who I am going.
I visited him who I have gone.

I visited them who were going to school.
I visited them who had went to school.
I visited them who would go to school.
I visited them who could go to school.
I visited them who should go to school.
I visited them who shall go to school.
I visited them who went to school.
I visited them who go to school.
I visited them who can go to school.
I visited them who may go to school.
I visited them who will go to school.
I visited them who are going to school.
I visited them who have gone to school.
I visited him who I was helping.
I visited him who I had helped.
I visited him who I would help.
I visited him who I could help.
I visited him who I should help.
I visited him who I shall help.
I visited him who I helped.
I visited him who I help.
I visited him who I can help.
I visited him who I may help.
I visited him who I will help.
I visited him who I am helping.
I visited him who I have helped.

I visited them who were helping me.
I visited them who had helped me.
I visited them who would help me.
I visited them who could help me.
I visited them who should help me.
I visited them who shall help me.
I visited them who helped me.
I visited them who help me.
I visited them who can help me.
I visited them who may help me.
I visited them who will help me.
I visited them who are helping me.
I visited them who have helped me.
I visited him who I was kissing.
I visited him who I had kissed.
I visited him who I would kiss.
I visited him who I could kiss.
I visited him who I should kiss.
I visited him who I shall kiss.
I visited him who I kissed.
I visited him who I kiss.
I visited him who I can kiss.
I visited him who I may kiss.
I visited him who I will kiss.
I visited him who I am kissing.
I visited him who I have kissed.

I visited them who were kissing me.
I visited them who had kissed me.
I visited them who would kiss me.
I visited them who could kiss me.
I visited them who should kiss me.
I visited them who shall kiss me.
I visited them who kissed me.
I visited them who kiss me.
I visited them who can kiss me.
I visited them who may kiss me.
I visited them who will kiss me.
I visited them who are kissing me.
I visited them who have kissed me.
I visited him who I was pushing.
I visited him who I had pushed.
I visited him who I would push.
I visited him who I could push.
I visited him who I should push.
I visited him who I shall push.
I visited him who I pushed.
I visited him who I push.
I visited him who I can push.
I visited him who I may push.
I visited him who I will push.
I visited him who I am pushing.
I visited him who I have pushed.
End.

I am Ali.
End.

OUTPUTS
***************************
 I am Ali.
Ben aliyim.
 I visited him who I was going.
Ben gidiyor olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I had went.
Ben gitmiş olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I would go.
Ben gidecek olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I could go.
Ben gidebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I should go.
Ben gitmek zorunda olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I shall go.
Ben gitmem gereken onu ziyaret ettim.
. I visited him who I went.
Ben gittiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I go.
Ben gittiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I can go.
Ben gidebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I may go.
Ben gidebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I will go.
Ben gideceğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I am going.
Ben gitmekte olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I have gone.
Ben gitmiş olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited them who were going to school.
Ben okula gidiyor olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who had went to school.
Ben okula gitmiş olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who would go to school.
Ben okula gidecek olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who could go to school.
Ben okula gidebilen onları ziyaret ettim.
. I visited them who should go to school.
Ben okula gitmek zorunda olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who shall go to school.
Ben okula gitmesi gereken onları ziyaret ettim.
. I visited them who went to school.
Ben okula giden onları ziyaret ettim.
. I visited them who go to school.
Ben okula giden onları ziyaret ettim.
. I visited them who can go to school.
Ben okula gidebilen onları ziyaret ettim.
. I visited them who may go to school.
Ben okula gidebilen onları ziyaret ettim.
. I visited them who will go to school.
Ben okula gidecek onları ziyaret ettim.
. I visited them who are going to school.
Ben okula gitmekte olduğu onları ziyaret ettim.
. I visited them who have gone to school.
Ben okula gitmiş olan onları ziyaret ettim.
. I visited him who I was helping.
Ben yardım ediyor olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I had helped.
Ben yardım etmiş olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I would help.
Ben yardım edecek olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I could help.
Ben yardım edebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I should help.
Ben yardım etmek zorunda olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I shall help.
Ben yardım etmem gereken onu ziyaret ettim.
. I visited him who I helped.
Ben yardım ettiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I help.
Ben yardım ettiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I can help.
Ben yardım edebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I may help.
Ben yardım edebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I will help.
Ben yardım edeceğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I am helping.
Ben yardım etmekte olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I have helped.
Ben yardım etmiş olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited them who were helping me.
Ben bana yardım ediyor olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who had helped me.
Ben bana yardım etmiş olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who would help me.
Ben bana yardım edecek olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who could help me.
Ben bana yardım edebilen onları ziyaret ettim.
. I visited them who should help me.
Ben bana yardım etmek zorunda olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who shall help me.
Ben bana yardım etmesi gereken onları ziyaret ettim.
. I visited them who helped me.
Ben bana yardım eden onları ziyaret ettim.
. I visited them who help me.
Ben bana yardım eden onları ziyaret ettim.
. I visited them who can help me.
Ben bana yardım edebilen onları ziyaret ettim.
. I visited them who may help me.
Ben bana yardım edebilen onları ziyaret ettim.
. I visited them who will help me.
Ben bana yardım edecek onları ziyaret ettim.
. I visited them who are helping me.
Ben bana yardım etmekte olduğu onları ziyaret ettim.
. I visited them who have helped me.
Ben bana yardım etmiş olan onları ziyaret ettim.
. I visited him who I was kissing.
Ben öpüyor olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I had kissed.
Ben öpmüş olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I would kiss.
Ben öpecek olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I could kiss.
Ben öpebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I should kiss.
Ben öpmek zorunda olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I shall kiss.
Ben öpmem gereken onu ziyaret ettim.
. I visited him who I kissed.
Ben öptüğüm onu ziyaret ettim.
. I visited him who I kiss.
Ben öptüğüm onu ziyaret ettim.
. I visited him who I can kiss.
Ben öpebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I may kiss.
Ben öpebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I will kiss.
Ben öpeceğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I am kissing.
Ben öpmekte olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I have kissed.
Ben öpmüş olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited them who were kissing me.
Ben beni öpüyor olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who had kissed me.
Ben beni öpmüş olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who would kiss me.
Ben beni öpecek olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who could kiss me.
Ben beni öpebilen onları ziyaret ettim.
. I visited them who should kiss me.
Ben beni öpmek zorunda olan onları ziyaret ettim.
. I visited them who shall kiss me.
Ben beni öpmesi gereken onları ziyaret ettim.
. I visited them who kissed me.
Ben beni öpen onları ziyaret ettim.
. I visited them who kiss me.
Ben beni öpen onları ziyaret ettim.
. I visited them who can kiss me.
Ben beni öpebilen onları ziyaret ettim.
. I visited them who may kiss me.
Ben beni öpebilen onları ziyaret ettim.
. I visited them who will kiss me.
Ben beni öpecek onları ziyaret ettim.
. I visited them who are kissing me.
Ben beni öpmekte olduğu onları ziyaret ettim.
. I visited them who have kissed me.
Ben beni öpmüş olan onları ziyaret ettim.
. I visited him who I was pushing.
Ben itiyor olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I had pushed.
Ben itmiş olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I would push.
Ben itecek olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I could push.
Ben itebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I should push.
Ben itmek zorunda olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I shall push.
Ben itmem gereken onu ziyaret ettim.
. I visited him who I pushed.
Ben ittiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I push.
Ben ittiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I can push.
Ben itebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I may push.
Ben itebildiğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I will push.
Ben iteceğim onu ziyaret ettim.
. I visited him who I am pushing.
Ben itmekte olduğum onu ziyaret ettim.
. I visited him who I have pushed.
Ben itmiş olduğum onu ziyaret ettim.


PARSER OUTPUT
***************
SENTENCE 0 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 was going <------ p="" verb="">

SENTENCE 1 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 had went <------ p="" verb="">

SENTENCE 2 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 would go <------ p="" verb="">

SENTENCE 3 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 could go <------ p="" verb="">

SENTENCE 4 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 should go <------ p="" verb="">

SENTENCE 5 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 shall go <------ p="" verb="">

SENTENCE 6 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 6 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 6 went <------ p="" verb="">

SENTENCE 7 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 6 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 6 go <------ p="" verb="">

SENTENCE 8 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 can go <------ p="" verb="">

SENTENCE 9 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 may go <------ p="" verb="">

SENTENCE 10 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 will go <------ p="" verb="">

SENTENCE 11 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 am going <------ p="" verb="">

SENTENCE 12 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 have gone <------ p="" verb="">

SENTENCE 13 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 8 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 were going <------ p="" verb="">
6 8 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 14 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 8 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 had went <------ p="" verb="">
6 8 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 15 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 8 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 would go <------ p="" verb="">
6 8 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 16 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 8 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 could go <------ p="" verb="">
6 8 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 17 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 8 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 should go <------ p="" verb="">
6 8 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 18 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 8 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 shall go <------ p="" verb="">
6 8 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 19 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 went <------ p="" verb="">
5 7 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 20 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 go <------ p="" verb="">
5 7 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 21 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 8 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 can go <------ p="" verb="">
6 8 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 22 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 8 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 may go <------ p="" verb="">
6 8 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 23 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 8 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 will go <------ p="" verb="">
6 8 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 24 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 8 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 are going <------ p="" verb="">
6 8 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 25 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 8 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 have gone <------ p="" verb="">
6 8 to school <-----preposition p="" phrase="">

SENTENCE 26 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 was helping <------ p="" verb="">

SENTENCE 27 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 had helped <------ p="" verb="">

SENTENCE 28 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 would help <------ p="" verb="">

SENTENCE 29 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 could help <------ p="" verb="">

SENTENCE 30 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 should help <------ p="" verb="">

SENTENCE 31 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 shall help <------ p="" verb="">

SENTENCE 32 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 6 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 6 helped <------ p="" verb="">

SENTENCE 33 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 6 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 6 help <------ p="" verb="">

SENTENCE 34 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 can help <------ p="" verb="">

SENTENCE 35 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 may help <------ p="" verb="">

SENTENCE 36 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 will help <------ p="" verb="">

SENTENCE 37 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 am helping <------ p="" verb="">

SENTENCE 38 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 have helped <------ p="" verb="">

SENTENCE 39 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 were helping <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 40 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 had helped <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 41 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 would help <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 42 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 could help <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 43 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 should help <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 44 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 shall help <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 45 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 6 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 helped <------ p="" verb="">
5 6 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 46 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 6 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 help <------ p="" verb="">
5 6 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 47 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 can help <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 48 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 may help <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 49 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 will help <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 50 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 are helping <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 51 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 have helped <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- dative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 52 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 was kissing <------ p="" verb="">

SENTENCE 53 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 had kissed <------ p="" verb="">

SENTENCE 54 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 would kiss <------ p="" verb="">

SENTENCE 55 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 could kiss <------ p="" verb="">

SENTENCE 56 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 should kiss <------ p="" verb="">

SENTENCE 57 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 shall kiss <------ p="" verb="">

SENTENCE 58 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 6 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 6 kissed <------ p="" verb="">

SENTENCE 59 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 6 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 6 kiss <------ p="" verb="">

SENTENCE 60 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 can kiss <------ p="" verb="">

SENTENCE 61 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 may kiss <------ p="" verb="">

SENTENCE 62 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 will kiss <------ p="" verb="">

SENTENCE 63 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 am kissing <------ p="" verb="">

SENTENCE 64 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 have kissed <------ p="" verb="">

SENTENCE 65 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 were kissing <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 66 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 had kissed <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 67 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 would kiss <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 68 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 could kiss <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 69 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 should kiss <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 70 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 shall kiss <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 71 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 6 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 kissed <------ p="" verb="">
5 6 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 72 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 6 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 kiss <------ p="" verb="">
5 6 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 73 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 can kiss <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 74 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 may kiss <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 75 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 will kiss <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 76 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 are kissing <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 77 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 them ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 6 have kissed <------ p="" verb="">
6 7 me ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">

SENTENCE 78 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 was pushing <------ p="" verb="">

SENTENCE 79 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 had pushed <------ p="" verb="">

SENTENCE 80 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 would push <------ p="" verb="">

SENTENCE 81 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 could push <------ p="" verb="">

SENTENCE 82 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 should push <------ p="" verb="">

SENTENCE 83 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 7 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 7 shall push <------ p="" verb="">

SENTENCE 84 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
1 2 visited <------ p="" verb="">
2 3 him ||obliq. pron.<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.="">
3 6 who <-----------relative clause="" p="">
4 5 i <-----subject noun="" p="" phrase="">
5 6 pushed <------ p="" verb="">

SENTENCE 85 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT
0 1 i <-----subject noun="" p="" phrase=""> 1 2 visited
<------ p="" verb=""> 2 3 him ||obliq. pron.
<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.=""> 3 6 who
<-----------relative clause="" p=""> 4 5 i
<-----subject noun="" p="" phrase=""> 5 6 push
<------ p="" verb=""> SENTENCE 86 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT 0 1 i


<-----subject noun="" p="" phrase=""> 1 2 visited
<------ p="" verb=""> 2 3 him ||obliq. pron.
<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.=""> 3 7 who
<-----------relative clause="" p=""> 4 5 i
<-----subject noun="" p="" phrase=""> 5 7 can push
<------ p="" verb=""> SENTENCE 87 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT 0 1 i


<-----subject noun="" p="" phrase=""> 1 2 visited
<------ p="" verb=""> 2 3 him ||obliq. pron.
<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.=""> 3 7 who
<-----------relative clause="" p=""> 4 5 i
<-----subject noun="" p="" phrase=""> 5 7 may push
<------ p="" verb=""> SENTENCE 88 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT 0 1 i


<-----subject noun="" p="" phrase=""> 1 2 visited
<------ p="" verb=""> 2 3 him ||obliq. pron.
<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.=""> 3 7 who
<-----------relative clause="" p=""> 4 5 i
<-----subject noun="" p="" phrase=""> 5 7 will push
<------ p="" verb=""> SENTENCE 89 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT 0 1 i


<-----subject noun="" p="" phrase=""> 1 2 visited
<------ p="" verb=""> 2 3 him ||obliq. pron.
<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.=""> 3 7 who
<-----------relative clause="" p=""> 4 5 i
<-----subject noun="" p="" phrase=""> 5 7 am pushing
<------ p="" verb=""> SENTENCE 90 -------------------->ENGLISH PARSER OUTPUT 0 1 i


<-----subject noun="" p="" phrase=""> 1 2 visited
<------ p="" verb=""> 2 3 him ||obliq. pron.
<----- accusative="" nbsp="" obliq.="" p="" pron.=""> 3 7 who
<-----------relative clause="" p=""> 4 5 i
<-----subject noun="" p="" phrase=""> 5 7 have pushed
<------ p="" verb="">