Saturday, 25 November 2017

LANGANAt Türkçe parser özne-nesne ayrımı sona yaklaşıyor


sentence= 91<<****************************dumpSentenceAsText
«Rüzgâr böyle giderse yarın hava iyi olacak.»

sentence= 91<<----------------------------higher analysis="" p="" parse="" struct="">0 1 « prePunctuation
0 1 Rüzgâr  İsim
...................................................... possible Nesne
...................................................... possible Özne
1 2 böyle  Zarf
2 3 giderse Fiil-Şart %dat.intr.
3 4 yarın  Zarf
4 5 hava  İsim
...................................................... possible Nesne
...................................................... possible Özne
5 6 iyi  Sıfat
6 7 olacak Fiil %intr.
6 7 .» postPunctuation <<< dot#=1 verb#=2 verbal#=0 noun#=2

sentence= 91<<----------------------------morphologic analysis="" p="">652 91   0 «Rüzgâr
Rüzgâr-->rüzgâr
R is. ===>Rüzgâr rüzgâr
653 91   1 böyle
R zf. sf. ===>böyle
654 91   2 giderse
V f.  ===>giderse   =git -erse ^GenişŞart =>double tense analysis= ŞartGenişŞart %dat.intr.
655 91   3 yarın
R zf. is. ===>yarın
656 91   4 hava
R is. ===>hava
657 91   5 iyi
R zf. sf. ===>iyi
658 91   6 olacak.»
R sf. is. ===>olacak
V f.  ===>olacak   =ol -acak ^CEKliGelecek %intr.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
******************************************************************
sentence= 7<<****************************dumpSentenceAsText
 Yüzünün her iki yanından aşağı dek iniyordu bu lekeler, ağır balıkları ağlardan çekip alırken açılmış derin yarıklar vardı ellerinde.

sentence= 7<<----------------------------higher analysis="" p="" parse="" struct="">0 1 Yüzünün  İsim->İyelik -ünün 
1 4 her iki yanından  Sıfat Tamlaması->Zarf Tümleci -inden/ından/sinden/sından
4 6 aşağı dek  Sıfat Tamlaması ............Nesne
6 7 iniyordu Fiil %dat.intr.
7 9 bu lekeler  Sıfat Tamlaması->İsim -lar/ler ............ possible Nesne ............ possible Özne 
8 9 , postPunctuation 
9 11 ağır balıkları  Sıfat Tamlaması->Nesne -i/ı ............ morphological Nesne ............ possible Nesne
11 12 ağlardan  İsim->Dolaylı Tümleç -lar -dan 
12 13 çekip  Zarf-fiilimsi %tr.  fiilimsiPOS=0
13 14 alırken  Zarf-fiilimsi %tr.intr.  fiilimsiPOS=0
14 17 açılmış derin yarıklar  Sıfat Tamlaması->İsim -lar/ler ............Nesne
17 18 vardı Fiil %dat.intr.
18 19 ellerinde  İsim->Dolaylı Tümleç -ler -inde 
18 19 . postPunctuation

sentence= 7<<----------------------------morphologic analysis="" p="">122 7   0 Yüzünün
Yüzünün-->yüzünün
N sf. ===>Yüzünün   =Yüz -ünün ^Noun->Noun 
123 7   1 her
R sf. ===>her
124 7   2 iki
R sf. ===>iki
125 7   3 yanından
N is. sf. ===>yanından   =yan -ından ^Noun->Noun 
126 7   4 aşağı
R zf. sf. ===>aşağı
127 7   5 dek
R eda. sf. ===>dek
128 7   6 iniyordu
V f.  ===>iniyordu   =in -iyordu ^ŞimdikiDILIGeçmiş %dat.intr.
129 7   7 bu
R zm. ===>bu
130 7   8 lekeler,
R is. ===>lekeler leke -ler
131 7   9 ağır
R zf. sf. ===>ağır
132 7   10 balıkları
R is. ===>balıkları balık -ları
133 7   11 ağlardan
N is. ===>ağlardan   =ağ  -lar  -dan ^Noun->Noun 
134 7   12 çekip
V f.  ===>çekip   =çek -ip ^Verb->Adverb  %tr.
135 7   13 alırken
V f.  ===>alırken   =al -ır -ken ^IRliGenişZ->Adverb %tr.intr.
136 7   14 açılmış
V f.  ===>açılmış   =aç -ıl -mış ^Passive  =>double tense analysis= MİŞliGeçmiş %tr.
137 7   15 derin
R sf. is. ===>derin
138 7   16 yarıklar
R sf. is. ===>yarıklar yarık ^Adjective->Noun -lar
139 7   17 vardı
V f.  ===>vardı   =var -ardı ^GenişDiliGeçmiş =>double tense analysis= DiliGeçmiş %dat.intr.
140 7   18 ellerinde.
N is. ===>ellerinde   =el  -ler  -inde ^Noun->Noun