Friday, 24 July 2015

LANGANA-e first translation results

First complete translation examples of LANGANA-e.
You may find a comparison of these cases with other (Google, Yandex, Bing)
translation engines at: http://teknoseyir.com/durum/345562 by Niyazi SARAL.


PRONOUN SUBJECTS
 we are reading the book of politeness
 biz kibarlığın kitabını okuyoruz
 they are reading the book of politeness
 onlar kibarlığın kitabını okuyorlar

 she is reading the book of politeness
 o kibarlığın kitabını okuyor

 i am reading the book of politeness
 ben kibarlığın kitabını okuyorum

 she could forget the book of politeness
 o kibarlığın kitabını unutabilirdi

 TENSES
 we are reading the book of politeness
 biz kibarlığın kitabını okuyoruz
 i was reading the book of politeness
 ben kibarlığın kitabını okuyordum
 ---
 he writes the book of politeness
 o kibarlığın kitabını yazar

 she will write the book of politeness
 o kibarlığın kitabını yazacak
 ----
 they wrote the book of politeness
 onlar kibarlığın kitabını yazdılar

 ali had gone
 ali  gitmişti

 she could tell me the future's politeness
 o geleceğin kibarlığını bana anlatabilirdi

 ---
 OTHER SIMPLE EXAMPLES
 i have written the book of politeness
 ben kibarlığın kitabını yazmışım

 she could tell to the lonely man the future's politeness
 o geleceğin kibarlığını yalnız ve mutsuz adama  anlatabilirdi

 she could tell the future's politeness to the lonely man
 o yalnız ve mutsuz adama  geleceğin kibarlığını anlatabilirdi


 they are reading the book of politeness
 onlar kibarlığın kitabını okuyorlar

 she is reading the book of politeness
 o kibarlığın kitabını okuyor

 i am reading the book of politeness
 ben kibarlığın kitabını okuyorum


 ali went to the blue small school
 ali  mavi küçük okula  gitti
 ali is reading the book of politeness
 ali  kibarlığın kitabını okuyor

 ali must have studied his lesson hard
 ali  onun dersini çalışmış olmak zorunda

 the little blond boy of the big man went to the small blue house at the corner of the street
 büyük adamın küçük  sarışın erkek çocuğu sokağın köşesinde  küçük mavi eve  gitti

 the yellow thick book of psychology may have contained valuable information for the students of neurology
 psikolojinin sarı renk kalın kitabı sinirbilimin öğrencileri için  değerli bilgi  içermiş olabilir

 the book has been written by the teacher
 kitap  öğretmen  tarafından  yazılmış

  the book could have been written by the teacher
 kitap  öğretmen  tarafından  yazılmış olabilirdi


 i forgot to do my homework
 ben benim ev ödevimi yapmayı unuttum

 i forgot to believe my friend
 ben benim arkadaşıma inanmayı unuttum

 i began to believe my friend
 ben benim arkadaşıma inanmaya başladım

 i began to listen my friend
 ben benim arkadaşımı dinlemeye başladım

 i began to help my friend
 ben benim arkadaşıma yardım etmeye başladım

 ali read the book of politeness of gentlemen
 ali gentlemenin kibarlığının kitabını okudu


 ali read the book of their king
 ali onların krallarının kitabını okudu

 ali read the book of politeness of your king
 ali senin kralının kibarlığının kitabını okudu

Friday, 17 July 2015

LANGANA-e English to Turkish translation algorithm examples

17046
        0 .S light ||n.  SUBJECT0       
0 0 light <-----subject noun="" p="" phrase="">                    1 S entering ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Entered||p. pr. & vb. n. Entering||v. i. ---->FRAGMENT 0                   
                    2 S the ||+def. art. ---->FRAGMENT 1                                       
                    3 S cornea ||n. ---->FRAGMENT 2                                       
1 3 entering the cornea <-----fragment clause="" p="">               4 S is ||+reg. v.||v. i.  VERB0
               5 S projected ||v. t.||imp. & p. p. Projected||p. pr. & vb. n. Projecting||v. i.  VERB0
                    6 S onto ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    7 S the ||+def. art.                    
                    8 S back ||n.                    
                    9 S of ||prep.                    
                    10 S the ||+def. art.                    
                    11 S eye ||n.                    
6 11 onto the back of the eye <-----preposition p="" phrase="">12 ,S where ||+conj.
        13 S it ||nom. pron.  SUBJECT0
               14 S is ||+reg. v.||v. i.  VERB0
               15 S converted ||v. t.||imp. & p. p. Converted||p. pr. & vb. n. Converting||v. i.  VERB0
                    16 S into ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    17 S an ||+indef. art.                    
                    18 SRN electrical ||a.                    
                    19 S signal ||n.                    
16 19 into an electrical signal <-----preposition p="" phrase="">                    20 S by ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    21 S a ||+indef. art.                    
                    22 S specialized ||a.                    
                    23 S sensory ||a.                    
                    24 S organ ||n.                    
20 24 by a specialized sensory organ <-----preposition p="" phrase=""> PUNCTUATION , CLAUSE WITH ARTICLE BEG
        25 ,S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        26 S retina ||n.  SUBJECT1       
25 26 the retina <-----subject br="" noun="" phrase="">******************************************************************************
17046
Light entering the cornea is projected onto the back of the eye,
Light entering the cornea --- onto the back of the eye --- is projected
Korneaya giren ışık --- gözün arkasına --- projeksiyon edilir

where it is converted into an electrical signal by a specialized sensory organ, the retina.
where --- the retina --- by a specialized sensory organ --- into an electrical signal --- it is converted
orada --- retina, --- özelleşmiş bir organ tarafından --- bir elektrik işaretine --- çevrilir.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17049
        0 .S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        1 S next ||adv. placetime  SUBJECT1       
        2 S three ||a.  SUBJECT2       
        3 S chapters ||n.||pl.  SUBJECT3       
0 3 the next three chapters <-----subject noun="" p="" phrase="">               4 S explain ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Explained()||p. pr. & vb. n. Explaining||v. i.  VERB0
                    5 ,S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    6 S cell-physiological ||a.                    
                    7 S terms ||n.||pl.                    
5 7 in cell-physiological terms <-----preposition p="" phrase="">8 ,SRN how ||+conj.
                    9 S processing ||v. t.||v. i. ---->FRAGMENT 0                   
9 9 processing <-----fragment clause="" p="">                    10 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    11 S higher ||a.                    
                    12 S centers ||n.||pl.                    
10 12 in higher centers <-----preposition p="" phrase="">               13 S underlies ||v. t.||v. i.||present t.  VERB0
        14 S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        15 S perception ||n.  SUBJECT1       
        16 S of ||prep.  SUBJECT2       
        17 S form ||n.  SUBJECT3       
        18 ,S motion ||n.  SUBJECT4       
14 18 the perception of form motion <-----subject noun="" p="" phrase="">FIX nPH AND/OR nPH at PARSEEEE
        19 ,S and ||+conj.  SUBJECT4       
        20 S color ||n.  SUBJECT4       
19 20 and color <-----subject br="" noun="" phrase="">*********************************************************
17049
The next three chapters --- explain, --- in cell-physiological terms, --- how --- processing --- in higher centers --- underlies --- the perception of form, motion, and color.
The next three chapters --- how --- the perception of form, motion, and color. --- in higher centers --- processing --- in cell-physiological terms --- explain
Gelecek üç bölüm --- nasıl --- şekil, hareket ve rengin algılamasının --- daha yüksek merkezlerde --- işlenişini --- hücre-yapısal terimlerde --- açıklar.

nasıl şekil, hareket ve rengin algılamasının daha yüksek merkezlerde işlenişini
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17049
0 .S first ||adv.  INITIAL ADVERB WITH COMMA
ilk önce
        1 ,S it ||nom. pron.  SUBJECT0
               2 S is ||+reg. v.||v. i.  VERB0
                    3 S useful ||a.  OBJECT0                   
3 3 useful <-----object br="" noun="" phrase="">o kullanışlıdır
                    4 S for ||+prep. ---->FRAGMENT 0                   
                    5 S understanding ||+irreg. v. neutral||v. t.||imp. & p. p. Understood||p. pr. & vb. n. Understanding||v. i. ---->FRAGMENT 1                   
                    6 S sensory ||a. ---->FRAGMENT 2                                       
                    7 S transduction ||n. ---->FRAGMENT 3                                       
4 7 for understanding sensory transduction <-----fragment br="" clause="">sens tr U anlamak için
                    8 S in ||prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    9 S general ||a.                    
8 9 in general <-----preposition br="" phrase="">genel olarak
10 S because ||+conj.  CONJUNCT CLAUSE BECAUSE
çünkü
        11 S photoreceptors ||n.||pl.  SUBJECT0       
11 11 photoreceptors <-----subject br="" noun="" phrase="">photoreceptorlar

                    12 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    13 S the ||+def. art.                    
                    14 S retina ||n.                    
12 14 in the retina <-----preposition br="" phrase="">retinada

               15 S are ||+reg. v.  VERB0
16 SRN perhaps ||adv.
                    17 S the ||+def. art.  OBJECT0                   
                    18 S best ||n.  OBJECT1                   
17 18 the best <-----object br="" noun="" phrase="">en iyi

               19 S understood ||+irreg. v. imp.||+irreg. v. participle  VERB0
anlaşılmış

20 S of ||+prep.
                    21 S all ||a.                    
                    22 S sensory ||a.                    
                    23 S cells ||n.||pl.                    
20 23 of all sensory cells <-----preposition br="" phrase="">bütün algısal hücrelerin
***************************************************************
First, --- it is useful --- for understanding sensory transduction --- in general
first  --- in general --- for understanding sensory transduction --- it --- is useful
ilk önce --- genel olarak --- sens tr'u anlamak için --- o --- kullanışlıdır
because --- photoreceptors --- in the retina --- are --- perhaps --- the best --- understood ---of all sensory cells
because --- photoreceptors --- in the retina --- of all sensory cells ---  perhaps --- are --- the best --- understood
çünkü --- retina içindeki --- photorceptorlar --- bütün hücrelerin --- belki de --- en iyi --- anlaşılmışlarıdır.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17053
                    0 .S at ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    1 S the ||+def. art.                    
                    2 S same ||a.                    
                    3 S time ||n.                    
0 3 at the same time <-----preposition br="" phrase="">aynı zamanda
 PUNCTUATION , CLAUSE WITH ARTICLE BEG
        4 ,S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        5 S retina ||n.  SUBJECT1       
4 5 the retina <-----subject br="" noun="" phrase="">retina
               6 SRN is ||+reg. v.||v. i.  VERB0
7 S relatively ||adv.
                    8 S simple ||a.  OBJECT0                   
8 8 simple <-----object br="" noun="" phrase="">göreli basittir
                    9 S compared ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Compared||p. pr. & vb. n. Comparing||v. i. ---->FRAGMENT 0                   
9 9 compared <-----fragment br="" clause="">karşılaştığında
                    10 S with ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    11 S other ||a.                    
                    12 S brain ||n.                    
                    13 S regions ||n.||pl.                    
10 13 with other brain regions <-----preposition br="" phrase="">beynin diğer bölgeleri ile
***************************************************
 At the same time, --- the retina --- is --- relatively --- simple --- compared --- with other brain regions
 At the same time, --- the retina --- with other brain regions --- compared --- relatively --- simple  --- is
 Aynı zamanda, --- retina --- beynin diğer bölgeleri ile --- karşılaştığında --- göreli --- basittir.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17054
        0 .S it ||nom. pron.  SUBJECT0
               1 S contains ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Contained||p. pr. & vb. n. Containing||v. i.||present t.  VERB0
2 S only ||adv. manner
                    3 S five ||a.  OBJECT0                   
                    4 S major ||a.  OBJECT1                   
                    5 S classes ||n.||pl.  OBJECT2                   
                    6 S of ||+prep.  OBJECT3                   
                    7 S neurons ||n.||pl.  OBJECT4                   
3 7 five major classes of neurons <-----object noun="" p="" phrase=""> FRAGMENT CLAUSE PUNCTUATION opening---> ,
                    8 ,S linked ||v. t.||imp. & p. p. Linked||p. pr. & vb. n. Linking||v. i. ---->FRAGMENT 0                   
8 8 linked <-----fragment clause="" p="">                    9 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    10 S an ||+indef. art.                    
                    11 S intricate ||a.                    
                    12 S pattern ||n.                    
                    13 S of ||+prep.                    
                    14 S connections ||n.||pl.                    
9 14 in an intricate pattern of connections <-----preposition p="" phrase="">15 S but ||conj.  CONJUNCT CLAUSE BUT
                    16 S with ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    17 S an ||+indef. art.                    
                    18 S orderly ||adv. manner                    
16 18 with an orderly <-----preposition p="" phrase="">        19 ,SRN layered ||a.  SUBJECT0       
        20 S anatomical ||a.  SUBJECT1       
        21 S arrangement ||n.  SUBJECT2       
19 21 layered anatomical arrangement <-----subject br="" noun="" phrase="">***********************************************************
It contains only five major classes of neurons, linked in an intricate pattern of connections but with an orderly, layered anatomical arrangement.
It --- contains --- only --- five major classes of neurons, ---
It --- only --- five major classes of neurons, --- contains
O nöronların yalnız 5 ana sınıfını içerir
linked --- in an intricate pattern of connections --- but --- with an orderly, --- layered anatomical arrangement.
in an intricate pattern of connections --- linked --- but --- with an orderly, --- layered anatomical arrangement.
bağlantıların karışık bir deseni içinde --- bağlanmış --- fakat --- düzenli, --- tabakalı bir anatomik aranjman --- ile.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17059
                    0 .S in ||prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    1 S the ||+def. art.                    
                    2 S second ||n.                    
0 2 in the second <-----preposition p="" phrase="">        3 S we ||nom. pron.  SUBJECT0
               4 S consider ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Considered||p. pr. & vb. n. Considering||v. i.  VERB0
5 S how ||conj.
        6 S these ||a.  SUBJECT0       
        7 S signals ||n.||pl.  SUBJECT1       
6 7 these signals <-----subject noun="" p="" phrase="">               8 S are ||+reg. v.  VERB0
               9 S shaped ||v. t.||imp.||p. p. Shaped||p. pr. & vb. n. Shaping||v. i.  VERB0
                    10 S by ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    11 S other ||a.                    
                    12 S retinal ||a.                    
                    13 S neurons ||n.||pl.                    
10 13 by other retinal neurons <-----preposition p="" phrase="">                    14 S before ||+prep. ---->FRAGMENT 0                   
                    15 S being ||v. i.||p. pr. & vb. n. Being ---->FRAGMENT 1                   
                    16 S sent ||+irreg. v. imp. ---->FRAGMENT 2                   
14 16 before being sent <-----fragment clause="" p="">                    17 S to ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    18 S the ||+def. art.                    
                    19 S brain ||n.                    
17 19 to the brain <-----preposition p="" phrase="">20 S and ||+conj.
21 RN how ||conj.
        22 S synaptic ||a.  SUBJECT0       
        23 S connections ||n.||pl.  SUBJECT1       
22 23 synaptic connections <-----subject noun="" p="" phrase="">                    24 S among ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    25 S the ||+def. art.                    
                    26 S retinal ||a.                    
                    27 S neurons ||n.||pl.                    
24 27 among the retinal neurons <-----preposition p="" phrase="">               28 S are ||+reg. v.  VERB0
               29 S organized ||v. t.||imp. & p. p. Organized||p. pr. & vb. n. Organizing  VERB0
30 S to ||to-inf.  INFINITIVE TO
31 S accomplish ||v. t.||imp. & p. p. Accomplished||p. pr. & vb. n. Accomplishing||v.  INFINITIVE VERB
                    32 S this ||a.  OBJECT0                   
                    33 S processing ||n.  OBJECT1                   
32 33 this processing <-----object br="" noun="" phrase="">******************************************************
In the second --- we --- consider --- how --- these signals --- are shaped --- by other retinal neurons --- before being sent --- to the brain ---
and --- how --- synaptic connections --- among the retinal neurons --- are organized --- to accomplish --- this processing
İkincide --- biz --- beyne --- gönderilmeden önce --- nasıl --- diğer retinal nöronları tarafından --- bu işaretlerin --- şekillendirildiğini --- dikkate alacağız
ve --- nasıl --- bu işleyişi --- başarmak için --- retinal nöronlar arasında --- synaptik bağlantıların --- organize edildiğini.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17060
                    0 .S before ||+adv. time ---->FRAGMENT 0                   
                    1 S discussing ||v. t.||imp. & p. p. Discussed||p. pr. & vb. n. Discussing ---->FRAGMENT 1                   
                    2 S phototransduction ||n. ---->FRAGMENT 2                                       
1 2 before discussing phototransduction <-----fragment clause="" p="">3 ,S however ||adv. manner  COMMA + ADVERB CLAUSE
        4 ,S we ||+nom. pron.  SUBJECT0
               5 S shall ||mod. present  VERB0
               6 S review ||v. t.||imp. & p. p. Review||p. pr. & vb. n. Reveiwing||v. i.  VERB0
                    7 S the ||+def. art.  OBJECT0                   
                    8 SRN organization ||n.  OBJECT1                   
                    9 S of ||prep.  OBJECT2                   
                    10 S the ||+def. art.  OBJECT3                   
                    11 S retina ||n.  OBJECT4                   
7 11 the organization of the retina <-----object noun="" p="" phrase="">FIX nPH AND/OR nPH at PARSEEEE
                    12 S and ||+conj.  OBJECT4                   
                    13 S the ||+def. art.  OBJECT4                   
                    14 S basic ||a.  OBJECT4                   
                    15 S physiological ||a.  OBJECT4                   
                    16 S properties ||n.||pl.  OBJECT4                   
                    17 S of ||+prep.  OBJECT4                   
                    18 S the ||+def. art.  OBJECT4                   
                    19 S photoreceptor ||n.  OBJECT4                   
                    20 S cells ||n.||pl.  OBJECT4                   
12 20 and the basic physiological properties of the photoreceptor cells <-----object br="" noun="" phrase="">**************************************************************************
Before discussing phototransduction,
however, we shall review the organization of the retina and the basic physiological properties of the photoreceptor cells
Before discussing phototransduction,---
however --- we --- the organization of the retina --- and --- the basic physiological properties of the photoreceptor cells --- shall review
fototransduksiyonu tartışmadan önce, ---
yine de --- biz --- retinanın organizasyonunu --- ve --- fotoreceptor hücrelerinin temel fizyolojik özelliklerini --- gözden geçirmeliyiz
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17066
0 .S as ||conj.
        1 S a ||+indef. art.  SUBJECT0       
        2 S result ||n.  SUBJECT1       
1 2 a result <-----subject noun="" p="" phrase=""> PUNCTUATION , CLAUSE WITH ARTICLE BEG
        3 ,S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        4 S visual ||a.  SUBJECT1       
        5 S image ||n.  SUBJECT2       
3 5 the visual image <-----subject noun="" p="" phrase="">                    6 S received ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Received||p. pr. & vb. n. Receiving||v. i. ---->FRAGMENT 0                   
6 6 received <-----fragment clause="" p="">                    7 S at ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    8 S the ||+def. art.                    
                    9 S foveola ||n.                    
7 9 at the foveola <-----preposition p="" phrase="">               10 S is ||+reg. v.||v. i.  VERB0
                    11 S the ||+def. art.  OBJECT0                   
                    12 S least ||adv. manner  OBJECT1                   
11 12 the least <-----object noun="" p="" phrase="">13 S distorted ||a.
*************************************************************************
As a result, --- the visual image --- received --- at the foveola --- is the least distorted.
As a result, --- at the foveola --- received --- the visual image --- is the least distorted.
Bir sonuç olarak, ---  foveolada --- alınan --- görsel imaj --- en az bozulmuş olandır.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17068
        0 .S light ||n.  SUBJECT0       
0 0 light <-----subject noun="" p="" phrase="">               1 S is ||+reg. v.||v. i.  VERB0
               2 S focused ||v. t.||imp. & p. p. Focused||p. pr. & vb. n. Focusing  VERB0
                    3 S by ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    4 S the ||+def. art.                    
                    5 S cornea ||n.                    
3 5 by the cornea <-----preposition p="" phrase="">FIX nPH AND/OR nPH at PARSEEEE
                    6 S and ||+conj.                    
                    7 S the ||+def. art.                    
                    8 S lens ||n.                    
5 8 cornea and the lens <-----preposition p="" phrase="">9 ,S then ||+adv. manner  COMMA + ADVERB CLAUSE
               10 S traverses ||v. t.||imp. & p. p. Traversed||p. pr. & vb. n. Traversing||v. i.||present t.  VERB0
                    11 S the ||+def. art.                    
                    12 S vitreous ||a.                    
                    13 SRN humor ||n.                    
10 13 traverses the vitreous humor <-----preposition p="" phrase="">14 S that ||+conj.  CONJUNCT CLAUSE THAT
               15 S fills ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Filled||p. pr. & vb. n. Filling||v. i.||present t.  VERB0
                    16 S the ||+def. art.  OBJECT0                   
                    17 S eye ||n.  OBJECT1                   
                    18 S cavity ||n.  OBJECT2                   
16 18 the eye cavity <-----object noun="" p="" phrase="">                    19 S before ||adv. time ---->FRAGMENT 0                   
                    20 S reaching ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Reached||p. pr. & vb. n. Reaching ---->FRAGMENT 1                   
                    21 S photoreceptors ||n.||pl. ---->FRAGMENT 2                                       
19 21 before reaching photoreceptors <-----fragment clause="" p="">                    22 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    23 S the ||+def. art.                    
                    24 S retina ||n.                    
22 24 in the retina <-----preposition p="" phrase="">25 S( figure ||n.
        26 S 26-1 ||n.  SUBJECT0       
26 26 26-1 <-----subject br="" noun="" phrase="">************************************************************************
Light --- is focused --- by the cornea and the lens, ---
then --- traverses --- the vitreous humor --- that --- fills --- the eye cavity --- before reaching photoreceptors --- in the retina.
Light --- by the cornea and the lens, --- is focused
then --- in the retina. --- before reaching photoreceptors --- that --- the eye cavity  --- fills --- the vitreous humor --- traverses
Işık --- kornea ve mercekte --- odaklanır, ---
daha sonra  --- retina içinde --- fotoreseptorlere erişmeden önce --- göz boşluğunu --- dolduran --- vitreous humoru --- aşar.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17070
        0 .S cells ||n.||pl.  SUBJECT0       
0 0 cells <-----subject noun="" p="" phrase="">                    1 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    2 S the ||+def. art.                    
                    3 S pigment ||n.                    
                    4 S epithelium ||n.                    
1 4 in the pigment epithelium <-----preposition p="" phrase="">               5 S are ||+reg. v.  VERB0
               6 S filled ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Filled||p. pr. & vb. n. Filling||v. i.  VERB0
                    7 S with ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    8 S the ||+def. art.                    
                    9 S black ||a.                    
                    10 S pigment ||n.                    
                    11 S melanin ||n.                    
7 11 with the black pigment melanin <-----preposition p="" phrase="">12 ,S which ||relative pron.  CONJUNCT CLAUSE WHICH
               13 S absorbs ||v. t.||imp. & p. p. Absorbed||p. pr. & vb. n. Absorbing||present t.  VERB0
        14 S any ||a.  SUBJECT0       
        15 S light ||n.  SUBJECT1       
14 15 any light <-----subject noun="" p="" phrase="">                    16 S not ||+adv. manner ---->FRAGMENT 0                   
                    17 S captured ||v. t.||imp. & p. p. Captured||p. pr. & vb. n. Capturing ---->FRAGMENT 1                   
                    18 S by ||+prep. ---->FRAGMENT 2                   
                    19 S the ||+def. art. ---->FRAGMENT 3                                       
                    20 S retina ||n. ---->FRAGMENT 4                                       
16 20 not captured by the retina <-----fragment br="" clause="">*************************************************************
Cells --- in the pigment epithelium --- are filled --- with the black pigment melanin,--- which --- absorbs --- any light --- not captured by the retina
Pigment epithelium içinde --- hücreler --- siyah pigment melanin ile --- doldurulur, --- retina tarafından yakalanmamış --- herhangi bir ışığı --- yakalayan.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17071
        0 .S this ||nom. pron.  SUBJECT0
               1 S prevents ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Prevented||p. pr. & vb. n. Preventing||v. i.||present t.  VERB0
                    2 S light ||n.  OBJECT0                   
2 2 light <-----object noun="" p="" phrase="">                    3 S from ||+prep. ---->FRAGMENT 0                   
                    4 S being ||v. i.||p. pr. & vb. n. Being ---->FRAGMENT 1                   
                    5 SRN reflected ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Reflected||p. pr. & vb. n. Reflecting||v. i. ---->FRAGMENT 2                   
3 5 from being reflected <-----fragment clause="" p="">                    6 S off ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    7 S the ||+def. art.                    
                    8 S back ||n.                    
                    9 S of ||prep.                    
                    10 S the ||+def. art.                    
                    11 S eye ||n.                    
6 11 off the back of the eye <-----preposition p="" phrase="">                    12 S to ||prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    13 S the ||+def. art.                    
                    14 S retina ||n.                    
12 14 to the retina <-----preposition p="" phrase="">15 S again ||adv.
        16 S( which ||+nom. pron.  SUBJECT0
               17 S would ||mod. past  VERB0
               18 S degrade ||v. t.||imp. & p. p. Degraded||p. pr. & vb. n. Degrading||v. i.  VERB0
                    19 S the ||+def. art.  OBJECT0                   
                    20 S visual ||a.  OBJECT1                   
                    21 S image ||n.  OBJECT2                   
19 21 the visual image <-----object br="" noun="" phrase="">************************************************************
This --- prevents --- light --- from being reflected --- off the back of the eye --- to the retina --- again ---(which --- would degrade --- the visual image
This --- light --- off the back of the eye --- to the retina --- again --- prevents
Bu --- ışığın --- tekrar --- retinaya --- gözün arkasından  --- yansıtılmasını engeller (görsel imajı bozacaktı)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17073
0 .S therefore ||adv. manner  INITIAL ADVERB WITH COMMA
        1 ,S light ||n.  SUBJECT0       
1 1 light <-----subject noun="" p="" phrase="">               2 S must ||mod. present  VERB0
               3 S travel ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Traveled||p. pr. & vb. n. Traveling||v. t.  VERB0
                    4 S through ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    5 S layers ||n.||pl.                    
                    6 S of ||+prep.                    
                    7 S other ||a.                    
                    8 S retinal ||a.                    
                    9 S neurons ||n.||pl.                    
4 9 through layers of other retinal neurons <-----preposition p="" phrase="">                    10 S before ||+prep. ---->FRAGMENT 0                   
                    11 S striking ||v. t.||imp.||p. p. Struck||p. pr. & vb. n. Striking||v. i. ---->FRAGMENT 1                   
                    12 S the ||+def. art. ---->FRAGMENT 2                                       
                    13 S photoreceptors ||n.||pl. ---->FRAGMENT 3                                       
10 13 before striking the photoreceptors <-----fragment br="" clause="">********************************************************************
 Therefore, --- light --- must travel --- through layers of other retinal neurons --- before striking the photoreceptors
 Therefore, --- light --- --- before striking the photoreceptors --- through layers of other retinal neurons --- must travel
 Bundan dolayı, --- ışık --- fotoreseptorlara çarpmadan önce --- diğer retinal nöronların tabakaları içinden --- geçmek zorundadır.
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17074
0 .S to ||to-inf.  INFINITIVE TO
1 S allow ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Allowed||p. pr. & vb. n. Allowing||v. i.  INFINITIVE VERB
                    2 S light ||n.                    
2 2 to allow light <-----infinitive p="" phrase="">3 S to ||to-inf.  INFINITIVE TO
4 S reach ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Reached||p. pr. & vb. n. Reaching  INFINITIVE VERB
                    5 S the ||+def. art.                    
                    6 S photoreceptors ||n.||pl.                    
5 6 to reach the photoreceptors <-----infinitive p="" phrase="">                    7 S without ||prep. ---->FRAGMENT 0                   
                    8 SRN being ||v. i.||p. pr. & vb. n. Being ---->FRAGMENT 1                   
                    9 S absorbed ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Absorbed||p. pr. & vb. n. Absorbing||v. i. ---->FRAGMENT 2                   
                    10 S or ||+conj. ---->FRAGMENT 3                   
                    11 S greatly ||+adv. manner ---->FRAGMENT 4                   
7 11 without being absorbed or greatly <-----fragment clause="" p="">                    12 S scattered ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Scattered||p. pr. & vb. n. Scattering||v. i. ---->FRAGMENT 0                   
12 12 scattered <-----fragment clause="" p="">        13 S( which ||+nom. pron.  SUBJECT0
               14 S would ||mod. past  VERB0
               15 S distort ||v. t.||imp. & p. p. Distorted||p. pr. & vb. n. Distorting  VERB0
                    16 S the ||+def. art.  OBJECT0                   
                    17 S visual ||a.  OBJECT1                   
                    18 S image ||n.  OBJECT2                   
16 18 the visual image <-----object noun="" p="" phrase=""> PUNCTUATION , CLAUSE WITH ARTICLE BEG
        19 ),S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        20 S axons ||n.||pl.  SUBJECT1       
        21 S of ||prep.  SUBJECT2       
        22 S neurons ||n.||pl.  SUBJECT3       
19 22 the axons of neurons <-----subject noun="" p="" phrase="">                    23 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    24 S the ||+def. art.                    
                    25 S proximal ||a.                    
                    26 S layers ||n.||pl.                    
                    27 S of ||+prep.                    
                    28 S the ||+def. art.                    
                    29 S retina ||n.                    
23 29 in the proximal layers of the retina <-----preposition p="" phrase="">               30 S are ||+reg. v.  VERB0
                    31 S unmyelinated ||n.  OBJECT0                   
31 31 unmyelinated <-----object noun="" p="" phrase="">32 S so ||+conj.
33 S that ||+conj.
        34 S these ||a.  SUBJECT0       
        35 SRN layers ||n.||pl.  SUBJECT1       
        36 S of ||+prep.  SUBJECT2       
        37 S cells ||n.||pl.  SUBJECT3       
34 37 these layers of cells <-----subject noun="" p="" phrase="">               38 S are ||+reg. v.  VERB0
39 S relatively ||adv.
40 S transparent ||adv.
***************************************************************
 To allow light --- to reach the photoreceptors --- without being absorbed or greatly --- scattered ---

Büyük ölçüde dağılmadan veya emilmeden fotoreseptörlere ulaşması için ışığa izin vermek için
Işığın --- büyük ölçüde dağılmadan veya emilmeden --- fotoreseptörlere ulaşmasına izin vermek için   <====================
 (which --- would distort --- the visual image),
 (görsel imajı --- bozacaktır)

 the axons of neurons --- in the proximal layers of the retina --- are unmyelinated ---
 nöronların axonları --- retinanın proximal tabakaları içinde --- unmyelinatedtırlar

 so that --- these layers of cells --- are --- relatively --- transparent.
 böylece --- bu hücre tabakaları --- göreli --- saydam --- olurlar.
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17075
0 .S moreover ||+adv. manner  INITIAL ADVERB WITH COMMA
                    1 ,S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    2 S one ||a.                    
                    3 S region ||n.                    
                    4 S of ||+prep.                    
                    5 S the ||+def. art.                    
                    6 S retina ||n.                    
1 6 in one region of the retina <-----preposition p="" phrase=""> PUNCTUATION , CLAUSE WITH ARTICLE BEG
        7 ,S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        8 S fovea ||n.  SUBJECT1       
7 8 the fovea <-----subject noun="" p="" phrase=""> PUNCTUATION , CLAUSE WITH ARTICLE BEG
        9 ,S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        10 S cell ||n.  SUBJECT1       
        11 S bodies ||n.||pl.  SUBJECT2       
        12 S of ||+prep.  SUBJECT3       
        13 S the ||+def. art.  SUBJECT4       
        14 S proximal ||a.  SUBJECT5       
        15 S retinal ||a.  SUBJECT6       
        16 S neurons ||n.||pl.  SUBJECT7       
9 16 the cell bodies of the proximal retinal neurons <-----subject noun="" p="" phrase="">               17 S are ||+reg. v.  VERB0
               18 S shifted ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Shifted||p. pr. & vb. n. Shifting||v. i.  VERB0
                    19 S to ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    20 S the ||+def. art.                    
                    21 S side ||n.                    
19 21 to the side <-----preposition p="" phrase=""> FRAGMENT CLAUSE PUNCTUATION opening---> ,
                    22 ,SRN enabling ||v. t.||imp. & p. p. Enabled||p. pr. & vb. n. Enabling ---->FRAGMENT 0                   
                    23 S the ||+def. art. ---->FRAGMENT 1                                       
                    24 S photoreceptors ||n.||pl. ---->FRAGMENT 2                                       
22 24 enabling the photoreceptors <-----fragment clause="" p="">25 S there ||+adv. place
26 S to ||to-inf.  INFINITIVE TO
27 S receive ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Received||p. pr. & vb. n. Receiving||v. i.  INFINITIVE VERB
                    28 S the ||+def. art.                    
                    29 S visual ||a.                    
                    30 S image ||n.                    
28 30 to receive the visual image <-----infinitive p="" phrase="">                    31 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    32 S its ||+poss. det.                    
                    33 S least ||adv. manner                    
                    34 S distorted ||a.                    
                    35 S form ||n.                    
31 35 in its least distorted form <-----preposition p="" phrase="">36 S( figure ||n.
        37 S 26-1 ||n.  SUBJECT0       
37 37 26-1 <-----subject br="" noun="" phrase="">***********************************************
. Moreover, --- in one region of the retina, --- the fovea, ---
Dahası, --- retinanın bir bölgesinde, --- fovea,
the cell bodies of the proximal retinal neurons --- are shifted --- to the side,
 proximal retinal nöronların hücre gövdeleri --- kenara --- itilir

enabling the photoreceptors --- there --- to receive the visual image --- in its least distorted form (Figure 26-1
en az bozulmuş şeklinde --- görsel imajı almak için --- fotoreseptorlara izin vererek
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17076
        0 ).S this ||a.  SUBJECT0       
        1 S shifting ||n.  SUBJECT1       
0 1 this shifting <-----subject noun="" p="" phrase="">               2 S is ||+reg. v.||v. i.  VERB0
3 S most ||adv. manner
                    4 S pronounced ||v. t.||imp. & p. p. Pronounced||p. pr. & vb. n. Pronounging||v. i. ---->FRAGMENT 0                   
4 4 pronounced <-----fragment clause="" p="">                    5 S at ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    6 S the ||+def. art.                    
                    7 S center ||n.                    
                    8 S of ||prep.                    
                    9 S the ||+def. art.                    
                    10 S fovea ||n.                    
5 10 at the center of the fovea <-----preposition p="" phrase=""> PUNCTUATION , CLAUSE WITH ARTICLE BEG
        11 ,S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        12 SRN foveola ||n.  SUBJECT1       
11 12 the foveola <-----subject br="" noun="" phrase="">**************************************************
This shifting --- is --- most --- pronounced --- at the center of the fovea,--- the foveola.
Bu kayma --- foveanın merkezinde --- en çok belirginleşir, --- foveola.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17078
        0 .S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        1 S retina ||n.  SUBJECT1       
0 1 the retina <-----subject noun="" p="" phrase="">2 S also ||adv. manner
               3 S contains ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Contained||p. pr. & vb. n. Containing||v. i.||present t.  VERB0
                    4 S a ||+indef. art.  OBJECT0                   
                    5 S region ||n.  OBJECT1                   
4 5 a region <-----object noun="" p="" phrase="">                    6 S called ||+reg. v.||v. i.||imp. & p. p. Called||vb. n. Calling ---->FRAGMENT 0                   
                    7 S the ||+def. art. ---->FRAGMENT 1                                       
                    8 S optic ||n. ---->FRAGMENT 2                                       
                    9 S disc ||n. ---->FRAGMENT 3                                       
6 9 called the optic disc <-----fragment clause="" p="">10 ,SRN where ||+conj.
        11 S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        12 S optic ||n.  SUBJECT1       
        13 S nerve ||n.  SUBJECT2       
        14 S fibers ||n.||pl.  SUBJECT3       
11 14 the optic nerve fibers <-----subject noun="" p="" phrase="">               15 S leave ||+irreg. v. neutral||v. i.||imp. & p. p. Leaved||p. pr. & vb. n. Leaving||v. t.||imp. & p. p. Left||p. pr. & vb. n. Leaving  VERB0
                    16 S the ||+def. art.  OBJECT0                   
                    17 S retina ||n.  OBJECT1                   
16 17 the retina <-----object br="" noun="" phrase="">*********************************************************
The retina --- also --- contains --- a region --- called the optic disc,
Retina --- optik disk denilen --- bir bölgeye --- de --- sahiptir
--- where --- the optic nerve fibers --- leave --- the retina.
optik sinir liflerinin --- retinayı --- terk ettiği --- yerde ---
Retina optik sinir liflerinin retinayı terk ettiği yerde --- optik disk denilen bir bölgeye de sahiptir.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17097
        0 ).RNRN the ||+def. art.  SUBJECT0       
        1 S most ||adv. manner  SUBJECT1       
        2 S important ||a.  SUBJECT2       
        3 S factors ||n.||pl.  SUBJECT3       
0 3 the most important factors <-----subject noun="" p="" phrase="">4 S that ||+conj.  CONJUNCT CLAUSE THAT
               5 S contribute ||v. t.||imp. & p. p. Contributed||p. pr. & vb. n. Contributing||v. i.  VERB0
                    6 S to ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    7 S these ||a.                    
                    8 S differences ||n.||pl.                    
6 8 to these differences <-----preposition p="" phrase="">               9 S are ||+reg. v.  VERB0
               10 S summarized ||v. t.  VERB0
                    11 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    12 S table ||n.                    
                    13 S 26-1 ||n.                    
11 13 in table 26-1 <-----preposition p="" phrase="">14 S and ||+conj.
                    15 S discussed ||v. t.||imp. & p. p. Discussed||p. pr. & vb. n. Discussing ---->FRAGMENT 0                   
15 15 discussed <-----fragment clause="" p="">16 S next ||prep.
************************************************************
  The most important factors --- that --- contribute --- to these differences --- are summarized --- in Table 26-1 --- and --- discussed --- next
Bu farklılıklara --- katkı yapan --- en önemli unsurlar --- tablo 26-1 içinde --- özetlenmiştir --- ve --- sonra --- tartışılmıştır.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17098
 Rods Detect Dim Light; Rods contain more photosensitive visual pigment than cones, enabling them to capture more light
        0 .RNRN rods ||n.||pl.  SUBJECT0       
0 0 rods <-----subject noun="" p="" phrase="">               1 S detect ||v. t.||imp. & p. p. Detected||p. pr. & vb. n. Detecting  VERB0
                    2 S dim ||a.  OBJECT0                   
                    3 S light ||n.  OBJECT1                   
2 3 dim light <-----object noun="" p="" phrase="">
 CONJUNCT PUNCTUATION ---> ;
        4 RN; rods ||n.||pl.  SUBJECT0       
4 4 rods <-----subject noun="" p="" phrase="">               5 S contain ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Contained||p. pr. & vb. n. Containing||v. i.  VERB0
6 S more ||adv. manner
                    7 S photosensitive ||a.  OBJECT0                   
                    8 S visual ||a.  OBJECT1                   
                    9 S pigment ||n.  OBJECT2                   
7 9 photosensitive visual pigment <-----object noun="" p="" phrase="">                    10 S than ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    11 S cones ||n.||pl.                    
10 11 than cones <-----preposition p="" phrase=""> FRAGMENT CLAUSE PUNCTUATION opening---> ,
                    12 ,S enabling ||v. t.||imp. & p. p. Enabled||p. pr. & vb. n. Enabling ---->FRAGMENT 0                   
                    13 S them ||+obliq. pron. ---->FRAGMENT 1                   
12 13 enabling them <-----fragment clause="" p="">                    14 S to ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    15 S capture ||n.                    
                    16 S more ||a.                    
                    17 S light ||n.                    
14 17 to capture more light <-----preposition br="" phrase="">*******************************************************************
Rods --- Detect --- Dim Light; --- Rods --- contain --- more --- photosensitive visual pigment --- than cones, --- enabling them --- to capture more light ---
Rods -- hafif ışığı --- algılar; --- Rods --- conelardan --- daha çok --- fotosensitiv görsel pigment --- içerir, onların daha çok ışık almasını sağlayarak.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17111
0 .S second ||a.||adv.  INITIAL ADVERB WITH COMMA
        1 ,S cones ||n.||pl.  SUBJECT0       
1 1 cones <-----subject noun="" p="" phrase="">               2 S are ||+reg. v.  VERB0
               3 S concentrated ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Concentrated||p. pr. & vb. n. Concentrating||v. i.  VERB0
                    4 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    5 S the ||+def. art.                    
                    6 S fovea ||n.                    
4 6 in the fovea <-----preposition p="" phrase="">7 ,S where ||+conj.
        8 S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        9 S visual ||a.  SUBJECT1       
        10 SRN image ||n.  SUBJECT2       
8 10 the visual image <-----subject noun="" p="" phrase="">               11 S is ||+reg. v.||v. i.  VERB0
12 S least ||adv. manner
                    13 S distorted ||v. t.||imp. & p. p. Distorted||p. pr. & vb. n. Distorting ---->FRAGMENT 0                   
13 13 distorted <-----fragment br="" clause="">***********************************************************************
Second, --- cones --- are concentrated --- in the fovea, --- where --- the visual image --- is --- least --- distorted.
İkinci, --- konelar --- görsel imajın --- en az bozulduğu --- yerde, --- foveada --- yoğunlaşırlar.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17162
0 .RNRN when ||+conj.  CONJUNCT CLAUSE WHEN
        1 S light ||n.  SUBJECT0       
1 1 light <-----subject noun="" p="" phrase="">               2 S strikes ||v. t.||imp.||p. p. Struck||p. pr. & vb. n. Striking||v. i.||present t.  VERB0
                    3 S the ||+def. art.  OBJECT0                   
                    4 S photoreceptor ||n.  OBJECT1                   
3 4 the photoreceptor <-----object noun="" p="" phrase="">                    5 S( illustrated ||v. t.||imp. & p. p. Illustrated||p. pr. & vb. n. Illustrating ---->FRAGMENT 0                   
                    6 S here ||+adv. place ---->FRAGMENT 1                   
                    7 S by ||+prep. ---->FRAGMENT 2                   
                    8 S a ||+indef. art. ---->FRAGMENT 3                                       
                    9 S rod ||n. ---->FRAGMENT 4                                       
                    10 S cell ||n. ---->FRAGMENT 5                                       
5 10 illustrated here by a rod cell <-----fragment clause="" p="">                    11 )S the ||+def. art.                    
                    12 S cgmp-gated ||a.                    
                    13 S channels ||n.||pl.                    
10 13 cell the cgmp-gated channels <-----preposition p="" phrase="">               14 S are ||+reg. v.  VERB0
15 S closed ||adv.
16 S by ||adv.
                    17 S a ||+indef. art.                    
                    18 S three-step ||n.                    
                    19 S process ||n.                    
16 19 by a three-step process <-----preposition br="" phrase="">*************************************************************
 When --- light --- strikes --- the photoreceptor --- (illustrated here by a rod cell) --- the cGMP-gated channels are closed by a three-step process

 Işık --- fotoreseptorlere --- çarptığı --- zaman --- cGMP-kapılı kanallar --- üç adımlı bir süreç tarafından --- kapatılır.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17423
        0 .RNRN the ||+def. art.  SUBJECT0       
        1 S pattern ||n.  SUBJECT1       
        2 S of ||prep.  SUBJECT2       
        3 S synaptic ||a.  SUBJECT3       
        4 S connections ||n.||pl.  SUBJECT4       
0 4 the pattern of synaptic connections <-----subject noun="" p="" phrase="">                    5 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    6 S the ||+def. art.                    
                    7 S retina ||n.                    
5 7 in the retina <-----preposition p="" phrase="">               8 S explains ||+reg. v.||v. t.||imp. & p. p. Explained()||p. pr. & vb. n. Explaining||v. i.||present t.  VERB0
9 S how ||+conj.
        10 S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        11 S various ||a.  SUBJECT1       
        12 S responses ||n.||pl.  SUBJECT2       
        13 S of ||+prep.  SUBJECT3       
        14 S ganglion ||n.  SUBJECT4       
        15 S cells ||n.||pl.  SUBJECT5       
10 15 the various responses of ganglion cells <-----subject noun="" p="" phrase="">               16 S arise ||+irreg. v. neutral||v. i.||imp.||p. pr. & vb. n. Arising||p. p. Arisen  VERB0
**************************************************************************
 The pattern of synaptic connections --- in the retina --- explains --- how --- the various responses of ganglion cells --- arise.
 REtinada --- Sinaptik bağlantıların desenleri --- nasıl --- ganglion hücrelerinin çeşitli yanıtlarının --- ayağa kalktığını açıklar. <====
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17272
                    0 .S unlike ||+prep.||a.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    1 S photoreceptors ||n.||pl.                    
0 1 unlike photoreceptors <-----preposition p="" phrase="">2 ,S which ||relative pron.  CONJUNCT CLAUSE WHICH
               3 S respond ||v. t.||v. i.||imp. & p. p. Responded||p. pr. & vb. n. Responding  VERB0
                    4 S to ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    5 S light ||n.                    
4 5 to light <-----preposition p="" phrase="">                    6 S with ||+prep. ---->FRAGMENT 0                   
                    7 S graded ||v. t.||imp. & p. p. Graded||p. pr. & vb. n. Grading ---->FRAGMENT 1                   
                    8 S changes ||n.||pl. ---->FRAGMENT 2                                       
6 8 with graded changes <-----fragment clause="" p="">                    9 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    10 S membrane ||n.                    
                    11 S potential ||n.                    
9 11 in membrane potential <-----preposition p="" phrase="">        12 ,SRN ganglion ||n.  SUBJECT0       
        13 S cells ||n.||pl.  SUBJECT1       
12 13 ganglion cells <-----subject noun="" p="" phrase="">               14 S transmit ||v. t.||imp. & p. p. Transmitted||p. pr. & vb. n. Transmitting  VERB0
                    15 S information ||n.  OBJECT0                   
15 15 information <-----object noun="" p="" phrase="">                    16 S as ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    17 S trains ||n.||pl.                    
                    18 S of ||+prep.                    
                    19 S action ||n.                    
                    20 S potentials ||n.||pl.                    
16 20 as trains of action potentials <-----preposition br="" phrase="">***********************************************************************
Unlike photoreceptors, --- which --- respond --- to light --- with graded changes --- in membrane potential,
zar potansiyelinde --- dereceli değişikliklerle --- Işığa yanıt veren ,--- Fotoresptorların aksine ,---
 
ganglion cells --- transmit --- information --- as trains of action potentials.
ganglion hücreleri --- aksiyon potansiyellerinin dizileri şeklinde --- bilgi --- iletirler.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
17415
        0 .S the ||+def. art.  SUBJECT0       
        1 S activated ||a.  SUBJECT1       
        2 S pigment ||n.  SUBJECT2       
        3 S molecules ||n.||pl.  SUBJECT3       
0 3 the activated pigment molecules <-----subject noun="" p="" phrase="">               4 S stimulate ||v. t.||imp. & p. p. Stimulated||p. pr. & vb. n. Stimulating  VERB0
                    5 S a ||+indef. art.  OBJECT0                   
                    6 S g ||pn.  OBJECT1                   
                    7 S protein ||n.  OBJECT2                   
                    8 ,S transducin ||n.  OBJECT3                   
5 8 a g protein transducin <-----object noun="" p="" phrase="">9 ,S which ||relative pron.  CONJUNCT CLAUSE WHICH
                    10 S in ||+prep.  PREPOSITION PHRASE BEGINNING
                    11 S turn ||n.                    
10 11 in turn <-----preposition p="" phrase="">               12 S activates ||v. t.||present t.  VERB0
        13 S a ||+indef. art.  SUBJECT0       
        14 S phosphodiesterase ||n.  SUBJECT1       
13 14 a phosphodiesterase <-----subject noun="" p="" phrase="">15 S that ||+conj.
        16 S catalyzes ||n.  SUBJECT0       
16 16 catalyzes <-----subject noun="" p="" phrase="">                    17 S the ||+def. art.                    
                    18 S hydrolysis ||n.                    
                    19 S of ||prep.                    
                    20 SRN cgmp ||n.                    
16 20 catalyzes the hydrolysis of cgmp <-----preposition br="" phrase="">**********************************************************************
The activated pigment molecules --- stimulate --- a G protein, transducin, ---
Aktiflenmiş pigment molekülleri --- bir G protein, transducini --- harekete geçirir ---
which --- in turn --- activates --- a phosphodiesterase --- that --- catalyzes --- the hydrolysis of cGMP.
cGMP'nin hidrolizini --- katalize eden, --- bir phosphodiesterase'ı --- sıra içinde --- harekete geçiren
Aktiflenmiş pigment molekülleri --- cGMP'nin hidrolizini --- katalize eden,
 --- bir phosphodiesterase'ı --- sıra içinde --- harekete geçiren --- bir G protein, transducini --- harekete geçirir ---
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%