Wednesday, 3 January 2018

LANGANAt Türkçe dil ayrıştırıcısı(parser) örnekler

Geliştirmekte olduğum, LANGANAt Türkçe dil ayrıştırıcısı(parser) hemen hemen
bitmek üzere.  Aşağıdaki örnekler 2094 tane cümleden oluşan Steinbeck'in
İhtiyar Adam ve Deniz adlı kitabının Türkçe tercümesinden rasgele seçilmiştir.
Higher Parse Struct Analysis, morpholoji vb aşamalardan sonra 3. aşamadır.
Morphologic Analysis 2. aşama, kelime okunması ve ayrımı ise 1. aşamadır.

Şimdi 4. bir aşama ile devrik cümleler, konuşma dili, virgül ve alt cümle kontrolü,
isim tamlamalarında materyal kontrolü, anlamsal nesne dağarcığı ve nesne-özne ayrımında
zaten hazırlamış olduğum verileri(şahıs eki, nesne/özne,fiil geçişkenliği)
kullanarak gerçekleştireceğim.

sentence= 1626<<****************************dumpSentenceAsText
 Köpek balığını gözlerken zıpkınını hazırladı, ipi bağladı.

sentence= 1626<<----------------------------higher analysis="" p="" parse="" struct="">0 1 Köpek  İsim  (f_önü gözlerken   %tr.intr. *o refverbalPOS=0 ) \Nesne\   \possible Özne\
1 2 balığını  İsim->Nesne  -ğını    (f_önü gözlerken   %tr.intr. *o refverbalPOS=0 ) \Nesne\
2 3 gözlerken  Zarf-fiilimsi  %tr.intr.
3 4 zıpkınını  İsim->Nesne  -ını    (f_önü hazırladı  %tr.intr. *o ref ) \Nesne\ 
4 5 hazırladı Fiil %tr.intr. *o
4 5 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=1 verbal#=1 noun#=1
5 6 ipi  İsim->Nesne  -i    (f_önü bağladı  %tr.intr. *o ref ) \Nesne\ 
6 7 bağladı Fiil %tr.intr. *o
6 7 . postPunctuation <<< dot#=1 verb#=1 verbal#=1 noun#=0


sentence= 1626<<----------------------------morphologic analysis="" p="">12658 1626   0 Köpek
Köpek-->köpek
R is. ===>Köpek köpek
12659 1626   1 balığını
N is. ===>balığını   =balık -ğını ^Noun->Noun 
12660 1626   2 gözlerken
V f.  ===>gözlerken   =gözle -r -ken ^IRliGenişZ->Adverb %tr.intr.
12661 1626   3 zıpkınını
N is. ===>zıpkınını   =zıpkın -ını ^Noun->Noun 
12662 1626   4 hazırladı,
V f.  ===>hazırladı   =hazırla -dı ^DiliGeçmiş %tr.intr.
12663 1626   5 ipi
N is. ===>ipi   =ip -i ^Noun->Noun 
12664 1626   6 bağladı.
V f.  ===>bağladı   =bağla -dı ^DiliGeçmiş %tr.intr.

**********************************************************


sentence= 1045<<****************************dumpSentenceAsText
 Her sefer yeniden başlardı, işini görürken de eski yaptıklarını düşünmezdi hiç.


sentence= 1045<<----------------------------higher analysis="" p="" parse="" struct="">0 2 Her sefer  Sıfat Tamlaması   \possible Özne\ ( yeniden başlardı   %intr. *o ref )
2 4 yeniden başlardı  Sıfat Tamlaması->Fiil  %intr.
3 4 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=1 verbal#=0 noun#=2
4 5 işini  İsim->Nesne  -ini    (f_önü görürken   %tr.intr. *o refverbalPOS=0 ) \Nesne\
5 6 görürken  Zarf-fiilimsi  %tr.intr.
6 7 de Bağlaç
7 9 eski yaptıklarını  Sıfat Tamlaması -tıklarını   verbalPOS=1(f_önü düşünmezdi  %tr.intr. *o ref ) \Nesne\
9 10 düşünmezdi Fiil %tr.intr. *o
10 11 hiç  Zarf
10 11 .crlfcrlf postPunctuation <<< dot#=1 verb#=1 verbal#=1 noun#=0


sentence= 1045<<----------------------------morphologic analysis="" p="">7730 1045   0 Her
Her-->her
R sf. ===>Her her
7731 1045   1 sefer
R is. ===>sefer
7732 1045   2 yeniden
R zf. ===>yeniden
N sf. zf. ===>yeniden   =yeni -den ^Sıfat->Zarf 
7733 1045   3 başlardı,
V f.  ===>başlardı   =başla -ardı ^GenişDiliGeçmiş %dat.intr.
N is. ===>başlardı   =baş  -lar  -dı ^Noun/Adjective->Verb DiliGeçmiş  => morphoHistory=GenişDiliGeçmiş %intr.
7734 1045   4 işini
N is. ===>işini   =iş -ini ^Noun->Noun 
7735 1045   5 görürken
V f.  ===>görürken   =gör -ür -ken ^IRliGenişZ->Adverb %tr.intr.
7736 1045   6 de
R bağ. ===>de %tr.intr.
7737 1045   7 eski
R sf. is. ===>eski
7738 1045   8 yaptıklarını
V f.  ===>yaptıklarını   =yap -tıklarını ^Verb->Noun  %intr.
7739 1045   9 düşünmezdi
V f.  ===>düşünmezdi   =düşün -mezdi ^IRliNegGenişZ => morphoHistory=DiliGeçmiş %tr.intr.
7740 1045   10 hiç.


R zf. ===>hiç

***********************************************************
sentence= 632<<****************************dumpSentenceAsText
 Kullandığı iplerden başka kırk kulaçlık yedeği daha vardı.

sentence= 632<<----------------------------higher analysis="" p="" parse="" struct="">0 1 Kullandığı  Fiil->İsim -fiilimsi -dığı    %tr.
1 2 iplerden  İsim->Dolaylı Tümleç -den -ler 
2 5 başka kırk kulaçlık  Sıfat Tamlaması -lık   ( vardı  %dat.intr. *o ref ) \possible Nesne\    \possible Özne\
5 6 yedeği  İsim  -ği    ( vardı  %dat.intr. *o ref ) \possible Nesne\ 
6 7 daha  Zarf
7 8 vardı Fiil %dat.intr. *o
7 8 .crlfsp crlf postPunctuation <<< dot#=1 verb#=2 verbal#=1 noun#=1

sentence= 632<<----------------------------morphologic analysis="" p="">4637 632   0 Kullandığı
Kullandığı-->kullandığı
V f.  ===>Kullandığı   =Kullan -dığı ^Verb->Noun  %tr.
N f.  ===>Kullandığı   =Kullan -dığı ^Verb->Noun  => morphoHistory=Verb->Noun  %tr.
4638 632   1 iplerden
N is. ===>iplerden   =ip  -ler  -den ^Noun->Noun 
4639 632   2 başka
R eda. sf. ===>başka
4640 632   3 kırk
R sf. ===>kırk
4641 632   4 kulaçlık
N is. ===>kulaçlık   =kulaç -lık ^Noun/Adjective->Noun 
4642 632   5 yedeği
N sf. is. ===>yedeği   =yedek -ği ^Noun->Noun 
4643 632   6 daha
R zf. ===>daha
4644 632   7 vardı.


V f.  ===>vardı   =var -ardı ^GenişDiliGeçmiş => morphoHistory=DiliGeçmiş %dat.intr.


******************************************************************

sentence= 245<<****************************dumpSentenceAsText
 Kış için ona bir ceket, bir gömlek, ayakkabı, bir de battaniye almalı.

sentence= 245<<----------------------------higher analysis="" p="" parse="" struct="">0 1 Kış  İsim
1 2 için Edat
2 3 ona  Zamir->Dolaylı Tümleç -a 
3 5 bir ceket  Sıfat Tamlaması ( almalı  %tr.intr. *o ref ) \possible Nesne\    \possible Özne\
4 5 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=0 verbal#=0 noun#=2
5 7 bir gömlek  Sıfat Tamlaması ( almalı  %tr.intr. *o ref ) \possible Nesne\    \possible Özne\
6 7 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=0 verbal#=0 noun#=1
7 8 ayakkabı  İsim  ( almalı  %tr.intr. *o ref ) \possible Nesne\    \possible Özne\
7 8 , postPunctuation <<< comma#=1 verb#=0 verbal#=0 noun#=1
8 9 bir  Sıfat
9 10 de Bağlaç
10 11 battaniye  İsim  (f_önü almalı  %tr.intr. *o ref ) \Nesne\    \possible Özne\
11 12 almalı Fiil %tr.intr. *o
11 12 .crlfcrlf postPunctuation <<< dot#=1 verb#=1 verbal#=0 noun#=1

sentence= 245<<----------------------------morphologic analysis="" p="">1493 245   0 Kış
Kış-->kış
R is. ===>Kış kış
1494 245   1 için
R eda. ===>için
1495 245   2 ona
R zm. ===>ona   o [n] -a
1496 245   3 bir
R sf. ===>bir
1497 245   4 ceket,
R is. ===>ceket
1498 245   5 bir
R sf. ===>bir
1499 245   6 gömlek,
R is. ===>gömlek
1500 245   7 ayakkabı,
R is. ===>ayakkabı
1501 245   8 bir
R sf. ===>bir
1502 245   9 de
R bağ. ===>de
1503 245   10 battaniye
R is. ===>battaniye
1504 245   11 almalı.


V f.  ===>almalı   =al -malı ^maliGerekliZ %tr.intr.