Wednesday, 16 March 2016

LANGANA testcases for SUBORDINATE CONJUNCTIONS in comparison to YANDEX

The first line gives the test case for SUBORDINATE CONJUNCTIONS of LANGANA.  The second line gives the YANDEX output and indicates ERRORs.  As seen below YANDEX has many errors, making it impossible to use.


As a result, he stayed in Istanbul.           
     Sonuç olarak, İstanbul'da kaldı.
It becomes dangerous as it gets older.           
     Yaşlandıkça tehlikeli oluyor.
He thinks of school as a game.           
     Okulu bir oyun olarak görüyor.
They imagined vacation as a paradise.           
ERROR     Cennet gibi bir tatil hayal.
As far as is known, tuberclosis is a serious disease.           
     Bilindiği kadarıyla, tuberclosis ciddi bir hastalıktır.
Tuberclosis is a serious disease, as far as is known.            
     Tuberclosis ciddi bir hastalıktır, bilindiği kadarıyla.
He stayed in Istanbul, as a result.           
     İstanbul'da kaldı, sonuç olarak.
As it gets older, it becomes dangerous.           
     Yaşlandıkça, tehlikeli oluyor.
Do not interfere permanently with the system as a whole.           
     Kalıcı olarak bir bütün olarak sisteme müdahale etmeyin.
The islands around Istanbul are known as the islands of prince.           
     İstanbul çevresindeki adalar, Prens Adaları olarak bilinir.
The captain of the ship makes all the decisions as the director.           
     Geminin kaptanı Müdürü olarak tüm kararları alır.
These diseases such as Parkinson's disease are rare.           
     Parkinson hastalığı gibi bu hastalıklar nadirdir.
Micro-tubule can be as long as 0.1 mm.              
     Mikro-tübül 0.1 mm uzunluğunda olabilir.
Particles in living axons in culture started as early as 1920.           
ERROR     Kültür yaşayan aksonların parçacıklar 1920 gibi erken başladı.
It is advantageous to respond as rapidly as possible.             
ERROR     Mümkün olan en kısa sürede yanıt vermek için avantajlıdır.
They see one column of objects as concave and the other as convex.            
ERROR     Dışbükey içbükey gibi eserler bir sütun ve diğer görüyorlar.
In order that I don't miss the postman, I'm staying in.           
ERROR     Ben postacı olsam kaçırmazdım sırada, evde kalacağım.
He studied science in order to get a good grade from the exam.           
ERROR     Sınavından iyi bir not almak için bilim eğitimi aldı.
Limb amputation was performed under general anesthesia in order to eliminate awareness of the procedure.           
ERROR     Ekstremite amputasyon prosedürü bilincini ortadan kaldırmak için genel anestezi altında yapıldı.
In order to perform a task the brain must solve a control problem.           
ERROR     Bir görevi gerçekleştirmek için beyin kontrolü, bir sorunu çözmek gerekir.
The reflex must be temporarily suppressed in order for the eyes to move simultaneously.           
ERROR     Refleksi geçici olarak gözleri aynı anda hareket etmesi için bastırılmalı.
Since you are going, I am staying.           
ERROR     Gidiyoruz bu yana, kalıyorum.
Thus we again stress vigorously our view, advocated since the first edition of this book.           
ERROR     Böylece tekrar şiddetle Görüşümüz stres biz, bu kitabın ilk baskısı beri savundu.
I am staying, since you are going.           
ERROR     Gidiyorsun beri kalıyorum ben.
This does not depend on the cell body, since it occurs in nerves actually severed from their cell bodies.            
ERROR     Bu aslında cep vücutlarından kopmuş sinirleri meydana beri hücre gövdesine bağlı değildir.
Even if it rains, I am going out.           
     Yağmur yağsa bile, dışarı çıkıyorum.
I am going out, even if it rains.           
ERROR     Dışarı, yağmur yağsa bile ben.
Even if a behavior initially disappears, it may partially return.           
     Eğer bir davranış, başlangıçta yok olsa bile, kısmen geri dönebilir.
If it rains, I am staying in.           
ERROR     Eğer yağmur yağarsa, evde oturmak benim.
I am staying in if it rains.           
ERROR     Yağmur yağarsa kalıyorum ben.
If it rains, then I am staying in.           
 ERROR    Eğer yağmur yağarsa, o zaman kalıyorum ben.
An action potential is generated only if the input signal is greater than a certain spike threshold.           
ERROR     Aksiyon potansiyeli yalnızca giriş sinyali spike belli bir eşik değerinden büyükse oluşturulur.
Provided it doesn't rain, I'm going out.            
ERROR     Hiç yağmur yağmaz sağlanan, dışarı çıkıyorum.
I am staying in because it is raining.           
ERROR    Çünkü yağmur yağıyor kalıyorum ben.
Because it is raining, I am staying in.           
ERROR    Çünkü yağmur yağıyor, kalıyorum ben.
In contrast, because it is raining, I am staying in.           
ERROR     Buna karşılık, çünkü yağmur yağıyor, kalıyorum ben.
These interictal phenomena are interesting because they represent a true psychiatric syndrome.           
ERROR     Gerçek bir psikiyatrik sendrom temsil ediyorlar, çünkü bu interiktal olayları ilginç.
I am staying in so that I do not miss the postman.           
ERROR     Yani postacı kaçırmayın ben kalıyorum ben.
These convey commands to the extensor muscles to contract so that balance will be restored.           
ERROR     Bu ekstansör için bu komutları iletmek böylece denge yeniden sağlanacak bu Sözleşme kasları.
I am staying although I would rather go.           
     Çok gitmek istesem de kalıyorum.
Although  I would rather go, I am staying.           
     Çok gitmek istesem de, kalıyorum.
Unfortunately, although  I would rather go, I am staying.           
     Ne yazık ki, çok gitmek istesem de, kalıyorum.
I am staying in even though the sun is out.           
ERROR     Güneş bile kalıyorum ben.
Even though the sun is out, I am staying in.           
ERROR     Güneş bile kalıyorum ben.
Such patients are unable to see all the parts of an object, even though the visual pathways are intact.           
ERROR     Görme yolları sağlam olmasına rağmen, böyle hasta bir nesnenin tüm parçaları görmek mümkün değil.
I am staying in just as you should.           
ERROR     Sadece gerektiği gibi kalıyorum.
Just as you should, I am staying in.           
ERROR     Sadece gerektiği gibi, kalıyorum ben.
Just as you go, so too do I.           
ERROR     Sen de ben de biliyoruz.
I am staying in though I wish I were not.           
ERROR     Değil keşke olsa kalıyorum ben.
Though I wish I were not, I am staying in.           
ERROR     Değil keşke olsa, kalıyorum ben.
This is a big, though not necessarily significant, result in the experiments.           
ERROR     Bu deneylerde büyük olmasa da önemli bir sonucudur.
He stayed silent even when they offered him a new life.           
     Ona yeni bir hayat teklif ettiklerinde bile sessiz kaldı.
He stayed silent even after they offered him a new life.           
ERROR     Ona yeni bir hayat sundular sonra bile sessiz kaldı.
Even when they offered him a new life, he stayed silent.           
     Ona yeni bir hayat teklif ettiklerinde bile, sessiz kaldı.
Even after they offered him a new life, he stayed silent.           
ERROR     Ona yeni bir hayat sundular sonra bile, sessiz kaldı.
He did not stop, even at the school.           
ERROR     Dur, okulda bile etmedi.
He studied even more.           
ERROR     Daha okudu bile.
He studied even more before the examination.           
ERROR     Daha fazla tetkik öncesi okudu bile.
His diligence can even account for his small successes.           
ERROR     Çalışkanlık onun küçük başarıları için hesabı bile.
His negligence can give rise to even his failures in the class room.           
ERROR     İhmal onun sınıfta başarısızlıklara sebebiyet bile verebilir.
Even when they are eliminated, the organism has no other major defects.           
ERROR     Ortadan olsalar bile, organizmanın başka hiçbir büyük kusurları vardır.
Single genes can even account for differences in normal social behavior.           
ERROR     Genler normal sosyal davranış farklılıkları hesaba bile.
I am staying in whereas you are going out.            
ERROR     Dışarı çıkıyorsun, oysa kalıyorum ben.
Whereas you are going out I am staying in.           
ERROR     Dışarı çıkıyorsun, oysa kalıyorum ben.
I am staying in in case it rains.            
     Yağmur yağar diye kalıyorum ben.
I am going out unless it rains.            
     Yağmur yağmazsa dışarı çıkıyorum.
Unless it rains I am going out.           
     Yağmur yağmazsa dışarı çıkıyorum.
I fish where the waves start to form.           
ERROR     Dalgalar oluşmaya başlar nerede balık.
Where he came from is unknown.           
ERROR     Nerede bilinmiyor geldi.
Where he does his job remains to be seen.           
ERROR     İşini yapar nerede göreceğiz.
Where does he come from?           
     Nereden geliyor?
This papyrus, written in the seventeenth century B.C., contains the earliest reference to the brain anywhere in human records.           
ERROR     Bu papirüs, on yedinci yüzyıl M. Ö. yılında yazılmış, her yerde insan kayıtlarında beyin için erken başvuru içerir.
It studies pain elsewhere in body.            
ERROR     Vücudun başka bir yerinde ağrı çalışmalar.
Where along the length of the channel do drugs and transmitters bind?           
ERROR     Uyuşturucu ve verici kanal uzunluğu boyunca bağlama?
Where in the molecule is the binding site located? How is the pore formed?           
ERROR     Bulunan bağlama yeri molekülünde? Gözenek nasıl oluşur?
I will live wherever the weather is good.               
ERROR     Hava iyi olduğu yerde yaşayacağım.
I am going out after the football.               
ERROR     Futbol sonra dışarı çıkıyorum.
After the football, I am going.           
ERROR     Futbol sonra gidiyorum.
After dusk, he came.           
     Gün battıktan sonra geldi.
After him, she came.           
     Ondan sonra geldi.
After all, he was successful.           
     Sonuçta başarılı oldu.
They accommodated the extra traffic after the breakdown of a line.           
ERROR     Çizgi arıza sonra ekstra trafik ağırladı.
He succeeded only after he worked a lot.           
     Sadece çok çalıştıktan sonra başardı.
This is stated first by René Descartes and then by John Locke.           
     Bu René Descartes tarafından ilk ve daha sonra John Locke tarafından ifade edilmektedir.
This information is then conveyed to a cortical association area.           
ERROR     Bu bilgiler daha sonra kortikal Derneği bir bölgeye taşınır.
The common neural representation is then relayed from Wernicke's to Broca's area.           
ERROR     Ortak sinir gösterimi ardından Wernicke Broca alanına gelen iletti.
We then examine how individual cells organize and transmit signals .           
ERROR     Sonra tek tek düzenlemek ve iletmek sinyalleri hücre nasıl inceliyoruz .
Then I fell asleep again.           
ERROR     Sonra sonra yine uyuyakaldım.
Then, within the target, different retinal axons project to different subregions.           
ERROR     Sonra, hedef içinde, farklı retinal aksonlar farklı alt bölgeler için proje.
Then six other stimuli came on, one of which fell into the receptive field of the cell.           
ERROR     Sonra diğer altı uyaranlara hücrenin alıcı alana düştü biri geldi.
I am going out as soon as the football has finished.           
     Futbol tamamlandıktan hemen sonra dışarı çıkıyorum.
As soon as the football has finished, I am going out.            
ERROR     Futbol tamamlamaz, dışarı çıkıyorum.
I am staying out as long as the weather stays good.           
ERROR     Hava iyi olduğu sürece burada olduğumu.
As long as the weather stays good, I am staying out.           
ERROR     Hava iyi olduğu sürece burada olduğumu.
It is as long as 10 meters.            
     10 metre kadar uzun.
The voltage across a capacitor continues to increase with time as long as a current pulse is applied.           
     Bir kondansatör üzerindeki gerilim süre ile geçerli nabız uygulandığı sürece artmaya devam ediyor.
They remain open as long as the membrane is depolarized.           
     Membran daha az olduğu sürece açık kalır.
I am going out before the football.           
ERROR     Futbol önce dışarı çıkıyorum.
I am going out before she comes.           
     Gelmeden önce dışarı çıkıyorum.
Before she comes, I am going.           
     Gelmeden önce, ben gidiyorum.
Before she comes, am I going?            
ERROR     Gelmeden önce, yapacağım?
I think things before coming to a decision.           
ERROR     Daha önce bir karar bence.
I am going out once the football has finished.           
     Futbol bittikten sonra dışarı çıkıyorum.
Once the football has finished, I am going.           
ERROR     Bir kere futbol bitmiştir, gidiyorum.
She answered me at once.           
     Bir kerede bana yanıt verdi.
The outward K+ current and inward Na+ current are once again in balance at the new resting potential.           
ERROR     Dışa doğru K+ Na geçerli ve içe doğru+ akım bir kez daha yeni dinlenme potansiyelinde denge vardır.
I am staying out till the weather turns bad.           
ERROR     Hava kötü döner kadar dışarıda kalıyor benim.
I am staying out until the weather turns bad.           
ERROR     Havalar kötü olana kadar burada değilim.
Nervous tissue did not become the subject of a special science until the late 1800s.           
ERROR     Sinir dokusu 1800'lerin sonlarına kadar da özel bir bilim konusu haline geldi.
It is not determined until the age of about seven or eight.           
ERROR     Yedi ya da sekiz yaşına kadar kararlı değil.
The protein cannot accumulate until sufficient TIM protein is present.           
ERROR     Yeterli TİM protein günümüze kadar protein birikir olamaz.
Binding can not occur until the two proteins reach higher levels.           
ERROR     Bağlama iki protein daha yüksek seviyelere kadar çıkabilir.
That was not manifested until age 60.            
     60 yaşına kadar ortaya değildi.
Until 1980 polymorphisms could only be detected by differences in the behavior of the protein.            
ERROR     1980 polimorfizmi kadar sadece protein davranış farklılıklarını tarafından tespit edilebilir.
I am going out when the weather improves.               
     Hava müsait olursa ben gidiyorum.
I go out whenever the weather is good.            
     Hava iyi olduğunda dışarı çıkıyorum.
He uses tools whenever practical.           
ERROR     Ne zaman pratik araçlar kullanıyor.
Whenever there is an exam he becomes sick.           
ERROR     Ne zaman hasta olur o bir sınavdır.
I'll stay out while the weather is good.             
ERROR     Hava iyi olsa bekleyeceğim.
I am staying in while you are going out.              
ERROR     Dışarı çıkacak mısın süre daha kalacak mıyım.
While you are going out, I am staying.           
     Dışarı çalışırken, kalıyorum.
Resistances in series add, while resistances in parallel add reciprocally.           
ERROR     Paralel dirençleri karşılıklı olarak Ekle iken seri dirençleri ekleyin.