Thursday, 17 March 2016

LANGANA testcases for Correlational Conjunctions in comparison with YANDEX

This is a list of testcases that I will implement for LANGANA automatic translation program's CORRELATIONAL CONJUNCTIONS implementation.


The odd lines indicate the English testcase, whereas the even lines indicate the YANDEX translation to Turkish.  Approx 165 out 210 solutions of YANDEX are wrong.


Please be carefull about the completely wrong translations that change the positive meaning to negative or vise versa.  The correct translations are limited to basic sentences mostly used for checking purposes.


You either do your work or prepare for a trip to the office.
 Ya işini yap ya da ofisine bir gezi için hazır olun.
It changes the distribution of charges on either side of the membrane.
 Zarın her iki tarafındaki yüklerin dağılımını değiştirir.
It is transmitting a depolarization signal equally well from either cell.
ERROR Eşit derecede iyi ya da hücresinden nöron bir sinyal gönderiyor.
It touches the surface of either one of the two fused digits.
ERROR İki yuvarlak rakam ya da yüzeyine temas.
The rows of particles on either side of the active zone are strong.
ERROR Aktif bölgenin her iki tarafında parçacıkların satır güçlü.
This blocker may be either Magnesium or various organic polyamines.
ERROR Bu engelleyici ya da Magnezyum ya da çeşitli organik poliaminler olabilir.
Do neurotransmitters act either directly or indirectly on ion channels?
ERROR Ne nörotransmitter hareket doğrudan ya da dolaylı olarak üzerinde iyon kanalları?
It can produce either excitation or inhibition.
 Ya uyarma ya da inhibisyon üretebilir.
However, either the G protein or the second messenger can act directly on an ion channel.
ERROR Ancak, her iki G protein ya da ikinci haberci doğrudan iyon Kanalı üzerinde hareket edebilir.
They can mediate either excitatory or inhibitory actions in postsynaptic cells.  
ERROR Postsinaptik hücreleri ya da uyarıcı veya inhibitör eylemleri aracılık edebilirler.
They mediate either excitatory or inhibitory potentials.
ERROR Ya uyarıcı veya inhibitör potansiyeli aracılık ettiler.
There are still others with either an accelerating or decelerating train of action potentials.
ERROR Hala aksiyon potansiyeli ya hızlanıyor ya da yavaşlıyor tren ile başkaları da var.
Note that axodendritic synapses can occur on either the main shaft of a dendrite branch or on a specialized input zone.
ERROR Axodendritic sinapslar da dendrit bir şube ana şaft veya özel giriş bölgesi üzerinde oluşabilir unutmayın.
These are the changes in the amount of transmitter released due to either changes within the presynaptic terminal or extrinsic factors.
ERROR Bu değişiklikler nedeniyle de presinaptik terminal veya dış faktörler içinde taburcu verici miktarı değişiyor.
They are usually active against either of two peptide sequences.
ERROR Genellikle karşı iki peptid dizilerinin hepsi aktif.
These nuclei are located either on the midline of the thalamus or within the internal medullary lamina.
ERROR Bu çekirdekler talamus orta hat ya da iç dokusu tabakası içinde yer alır.
They often associate with either G protein-coupled or tyrosine kinase receptors.
ERROR Sık sık da G-protein eşli ya da tirozin kinaz reseptörleri ile ortak.
Upon entry the axon forms branches that either terminate within the spinal gray matter or ascend to nuclei.
ERROR Girişte akson ya da çekirdek spinal gri Madde veya yükselmek içinde sona erdirmek dalları oluşturur.
Receptor activation causes the cell either to depolarize or to hyperpolarize.
ERROR Reseptör aktivasyonu hücre ya da nötralize etmeye veya hyperpolarize neden olur.
Peptides with either related or antagonistic functions can be generated from the same precursor.
ERROR İle ilgili veya antagonist fonksiyonları ile peptitler aynı habercisi oluşturulabilir.
The subject can identify an image either verbally or by touching objects hidden behind the screen.
ERROR Konu bir resim tanımlamak ya sözlü olarak ya da ekranın arkasında gizli nesneleri dokunmadan.
A tactile stimulation either excites or inhibits a cell.
ERROR Dokunsal bir uyarım da heyecanlandıran ya da bir hücre engeller.
You must decide whether you stay or you go.
 Kal ya da git karar vermelisiniz.
Whether you stay or you go, the film must start at 8 pm.
ERROR Kalmak ya da gitmek ister, film 20: 00'de başlamalı.
I do not know whether he will come.
 O gelecek mi bilmiyorum.
It draws whether a horizontal or vertical pattern.
ERROR Yatay veya dikey bir desen olup olmadığını çekiyor.
I do not know whether it is right or wrong.
 Doğru ya da yanlış olup olmadığını bilmiyorum.
He gave the books whether to the students or their parents.
ERROR Öğrenciler veya aileleri için olsun kitaplar verdi.
It depends on whether the parents took the books or the students.
ERROR Ebeveynlerin kitapları veya öğrenci almaya bağlıdır.
Whether he knows the answer to my question or he is cheating, is not clear.
ERROR Sorumun cevabını biliyor olsun ya da şike mi yapıyor, belli değil.
Whether he studies hard or he looks like that, is not clear.
ERROR O sıkı ders çalışıyor ya da bunun gibi mi, belli değil.
Whether he is a student or a teacher is not clear.
 Bir öğrenci ya da öğretmen olup olmadığı belli değil.
I do not know whether he is a teacher or looks like a teacher.
 O bir öğretmen ya da öğretmen gibi olup olmadığını bilmiyorum.
I do not know whether he comes from Ankara or from Istanbul.
ERROR Ankara'dan ya da İstanbul'dan geliyor bilmiyorum.
She does not know whether to push or pull.
ERROR İtme veya çekme olup olmadığını bilmiyor.
I do not know whether her eyes are green or blue.
ERROR Gözleri yeşil ya da mavi olup olmadığını bilmiyorum.
Neurons discharge whether an object is grasped or bitten.
ERROR Bir nesneyi kavradı veya ısırılan olup olmadığını nöronların deşarj.
I do not know whether their eyes are open or closed.
ERROR Gözleri açık ya da kapalı olup olmadığını bilmiyorum.
It works without addressing whether each of us sees the same blue.
ERROR Her birimiz aynı mavi görür mü ele almadan çalışıyor.
It depends on whether the animal is paying attention to the stimulus.
ERROR Hayvanın uyarana dikkatini bağlıdır.
It evaluates whether a stimulus is present.
 Bir uyarıcı olup olmadığını değerlendirir.
It is not certain whether their projections contribute significantly to the analysis of sound.
ERROR Projeksiyonları önemli ölçüde ses analizlerine katkıda bulunmak, belli değil.
It determines whether we see a vertical or horizontal pattern.
ERROR Dikey ya da yatay bir eğilim görürüz olup olmadığını belirler.
The subject is instructed to identify whether an item is present or not.
ERROR Konu bir madde mevcut olup olmadığını belirlemek için talimat verdi.
The monkeys indicated whether the gratings were vertical or horizontal.
ERROR Bu kafesler dikey ya da yatay olup olmadığını maymunlar belirtti.
It is not known whether each cell responds to one tastant or a combination of tastants.
ERROR Her hücre bir tastant veya tastants bir arada yanıt bilinmemektedir.
It depends on whether the primary perturbation is to the feet or the head.
ERROR Birincil kökler ayak ya da baş olmasına bağlıdır.
The answer depends on whether individual parameters are specified in successive stages of processing or in parallel pathways.
ERROR Cevap bireysel parametreleri işleme ardışık aşamalarında veya paralel yolları belirtilmedi bağlıdır.
Whether these periods are ancestral to mammalian sleep or simply species-specific forms of rest is not clear.
ERROR Bu süreler memeli uyku ya da sadece türün atası olup-dinlenme biçimleri belli değil.
The premotor area is active whether the monkey performs a task or observes someone else perform the task.
ERROR Maymun bir görevi yerine getirir ya da başka birisi bu görevi gerçekleştirmek gözlemler olsun premotor alanı aktif.
Excitation of a particular sensory neuron, whether naturally or artificially by direct electrical stimulation, elicits the same sensation.
 Belirli bir duyusal nöron uyarma, ister doğal veya yapay olarak doğrudan elektrik stimülasyonu ile, aynı hissi ortaya çıkarır.  <---- br="">Steven Keele first sought to determine whether this defect results from a motor deficit or from a more fundamental defect in the timing of serial events.
ERROR Steven Keele ilk bu arıza motor açık " ya da seri olayların zamanlaması daha temel bir kusur sonuçlar olup olmadığını belirlemek için çalıştı.
He determined whether the injury has occurred within the brain or further along the course of the nerve.
ERROR Yaralanma, beyin veya daha fazla içindeki sinirin seyri boyunca oluşup oluşmadığını tespit etti.
The answer depends on whether individual parameters are specified in successive stages of processing or in parallel pathways.
ERROR Cevap bireysel parametreleri işleme ardışık aşamalarında veya paralel yolları belirtilmedi bağlıdır.
This happens depending on whether ipsilateral or contralateral nerves were stimulated.
ERROR Bu ipsilateral veya kontralateral sinir uyarıldı bağlı olarak gerçekleşir.
Most deafness, whether mild or profound, falls into this category.             
ERROR En sağırlık, ister hafif ya da derin, bu kategoriye girer.
It depends on whether the hair cell is respectively depolarized or hyperpolarized from its resting potential.
ERROR Saç hücre sırasıyla daha az veya dinlenme potansiyelinden hiperpolarize olmasına bağlıdır.
Neuron discharges whether an object is grasped or bitten.
ERROR Bir nesneyi kavradı veya ısırılan olup olmadığını nöronun deşarj.
It depends on whether their eyes are open or closed.
 Gözleri açık veya kapalı olmasına bağlıdır.
He is not only handsome, but also brilliant.
ERROR Sadece yakışıklı ve geleceği parlak değil, ama aynı zamanda.
He has gone not only to Ankara, but also to Istanbul.
ERROR İstanbul'a gitti Ankara için değil sadece, aynı zamanda var.
Not only is he handsome, but also he is brilliant.
 Yakışıklı olmasının dışında, aynı zamanda çok zekidir.
The teacher not only asked difficult questions, but also helped the students.
ERROR Öğretmen zor sorular değil sadece, aynı zamanda öğrencilere yardımcı oldu.
His questions are different from standard questions not only in difficulty but also in depth.
ERROR Sorularını zorluk değil, aynı zamanda derinlemesine standart sorular farklıdır.
He reads not only books but also newpapers.
ERROR Sadece kitap okuyor ama aynı zamanda Gazeteler.
I must study not only science but also mathematics.
 Sadece bilim değil, aynı zamanda matematik çalışmak zorundayım.
Science is not only difficult but also extensive.
 Bilim zor ama aynı zamanda geniş kapsamlıdır.
Science not only explains the world but also helps the people.
ERROR Bilim dünyasına açıklar, hem de insanlara yardım ediyor.
Not only are reading and listening processed separately, but the act of thinking about a word's meaning activates a still different area in the left frontal cortex.
ERROR Sadece okuma ve ayrı ayrı işlenmiş dinliyor, ama bir kelime anlamını düşünerek hareket sol frontal korteks hala farklı bir alanı harekete geçirir.
Aphasia patients not only manifest cognitive defects in language, but also have trouble with the affective aspects of language.
ERROR Dilinde afazi hastalar sadece apaçık bilişsel kusurlar, ama aynı zamanda dilin duygusal açıdan sorun var.
These channels not only depolarize the presynaptic cell above the threshold, they must also generate sufficient ionic current in the postsynaptic cell.
ERROR Bu kanallar sadece eşiğin presinaptik hücreyi depolarize değil, aynı zamanda postsinaptik hücrede yeterli iyonik akımı üretmek gerekir.
It is determined not only by the voltage across the membrane but also by the ionic concentration gradients.
ERROR Belirlenen membran arasındaki gerilimi değil, aynı zamanda iyonik konsantrasyon geçişlerini.
The proper function of a protein is defined not only by its primary amino acid sequence, but also by its secondary and tertiary structure.
ERROR Protein düzgün tanımlı birincil amino asit dizisi tarafından değil, aynı zamanda ikincil ve üçüncül yapısı gereğidir.
The proper function of these proteins depends not only on their primary amino acid sequence, but also on correct folding.
ERROR Bu proteinlerin düzgün bağlı sadece birincil amino asit dizisi üzerinde değil, ama aynı zamanda doğru katlanır.
Neurons in the neocortex are not only distributed in layers but also in columns.
ERROR Neokorteks nöronlar tabakalar halinde de sütunlara dağıtılmış ama değil sadece.
Similar interactions are important for exocytosis in all cells, not only in the synaptic terminals of neurons.
ERROR Benzer etkileşimler hücre hücre, nöronlar sadece sinaptik terminaller için önemlidir.
A third important difference is that metabotropic synaptic actions can not only increase channel opening, they can also decrease channel opening.
ERROR Metabotropik sinaptik eylemleri sadece kanal açma artırabilir üçüncü önemli bir fark var, ayrıca kanal açma azaltabilir.
The thalamus not only projects to the visual areas of the neocortex but also receives a return projection from the neocortex.
ERROR Talamus neokorteks görsel alanları için de neokorteks bir dönüş projeksiyon aldığı projeler.
Prefrontal neurons not only remember particular places within the visual field but do so in order to guide eye movements to those places.
ERROR Prefrontal nöronların sadece görme alanı içinde belirli yerler hatırlamıyor ama o yerlere göz hareketleri rehberlik yapmak.
Our perceptions not only appear whole for the instant of the experience, but they appear to be whole and continuous over time.
ERROR Algılarımız deneyimi an için görünen tüm değil sadece, ama zaman içinde bütün ve sürekli olarak görünürler.
Second messengers not only can modify preexisting proteins, but also can induce the synthesis of new proteins by altering gene expression.
ERROR İkinci haberci proteinleri önceden değiştirebilirsiniz değil sadece, aynı zamanda gen ifadesini değiştirerek yeni protein sentezi teşvik edebilir.
The real resting membrane has open channels not only for Na+ and K+, but also for Cl-.
ERROR Gerçek dinlenme membran açık kanalları var+ ve K+ Na için değil sadece, aynı zamanda Cl için.
The distribution of specific types varies not only from cell to cell but also from region to region within a cell.
ERROR Belirli türde bir dağıtım hücre içinde değişir hücreden hücreye bölge için değil sadece, aynı zamanda bölge.
We must understand not only the properties of individual cells and pathways but also the network properties of functional circuits in the brain.
ERROR Beyindeki işlevsel devreler sadece bireysel hücreler ve yolların özellikleri, ama aynı zamanda ağ özelliklerini anlamak gerekir.
This requires not only the methods and approaches of cellular and systems neuroscience but also the insights of cognitive psychology. 
ERROR Bu bilişsel psikoloji sadece hücresel ve sistemleri nörobilim yöntemleri ve yaklaşımları aynı zamanda anlayış gerektirir.
Such neural maps reflect not only the position of receptors but also their density.
ERROR Bu nöral haritalar reseptörleri aynı zamanda yoğunluk onların sadece pozisyon değil yansıtır.
Neither the basketball team nor the football team is doing well. 
 Ne Basketbol Takımı, ne de futbol takımı iyi gidiyor.
Neither his words were true.
ERROR Ne sözleri doğruydu.
Neither parents nor students came to the meeting.
 Ne veliler ne de öğrenciler toplantıya geldi.
Neither has he studied English nor he has studied mathematics.
ERROR İkisi de İngilizce öğreniyor etti ne de matematik okudu.
The tired students could not concentrate nor they could answer the questions.
ERROR Yorgun öğrenciler konsantre olamıyor, ne de sorulara yanıt verebilir.
The tired students could not concentrate nor could answer the questions.
ERROR Yorgun öğrenciler konsantre olamıyor ne de sorulara cevap verebilir.
He both prepared for the science exam and took the other exams.
 Hem de bilim sınavı için hazırladığı ve diğer sınavlar aldı.
The examination of the comatose patient is neither difficult nor time-consuming.
ERROR Komadaki hastanın muayenesi de oldukça zaman alıcıdır.
If the stimulus is neither beneficial nor harmful, the animal learns.
 Eğer uyarıcı ne yararlı ne de zararlı ise, hayvan öğrenir.
Some areas of the brain are neither purely sensory nor purely motor but instead are modulatory
ERROR Beynin bazı bölgeleri de tamamen duyusal ne de tamamen motor var ama onun yerine düzenleyici var
However, neither of these two aminergic pathways is essential for locomotion.
ERROR Ancak, ne bu iki aminergic yollarının hareket için gereklidir.
In simple recessive disease neither parent may have the disease.
ERROR Basit resesif hastalık ebeveynleri hastalık olabilir.
Neither the patients nor the control subjects could scale their response to the random displacement trials.
ERROR Ne hasta ne de kontrol denekleri rastgele yer değiştirme denemelere tepki ölçekli olabilir.
Neither has he studied English nor he has studied mathematics.
ERROR İkisi de İngilizce öğreniyor etti ne de matematik okudu.
Affected patients can neither sense the motions of their joints nor detect objects touching their fingers.
ERROR Etkilenen hastalar ne eklem hareketleri mantıklı ne de parmaklarını dokunarak nesneleri algılayabilir.
Both the cross country team and the swimming team are doing well.
 Hem kros takımı ve yüzme takımı iyi gidiyor.
Teachers and students must both be successful.
ERROR Öğretmenler ve öğrenciler, hem başarılı olması gerekir.
Both must be successful.
 Her ikisi de başarılı olması gerekir.
Both teachers and students must be successful.
ERROR Öğrenci ve öğretmenlere başarılı olması gerekir.
Both types of questions are difficult.
ERROR Sorular her iki tür zordur.
Both of these are difficult to explain.
ERROR Bunların her ikisi de açıklamak zordur.
Both of these questions are difficult to explain.
ERROR Bu soruların her ikisine de açıklamak zordur.
Both questions are difficult.
 İki sorunun da cevabı zordur.
He failed in both examinations.
ERROR Hem sınavlarında başarısız oldu.
Diligence intelligence are both necessary to be successful in the examinations.
ERROR Çalışkanlık istihbarat hem de sınavlarda başarılı olmak için gereklidir.
Success helps the student both in the school and in the public life.
ERROR Başarı her iki okulda ve kamu hayatında öğrenci olur.
The exam tests the student both intellectually and diligently.
ERROR Sınav hem entelektüel ve özenle öğrenci testleri.
Some excitatory, some inhibitory, some both are activated together.
 Bazıları uyarıcı, bazıları inhibitör, bazısı da her ikisi birlikte etkinleştirilir.
Tetrodotoxin and saxitoxin both bind to Na+ channels with a very high affinity.
ERROR Tetrodotoxin ve saxitoxin hem Na çok yüksek bir afinite ile Kanalları+ bağlama.
Both can be approximated by a short circuit.
ERROR Her ikisi de kısa devre edilmiş olabilir.
Both sensory and motor neurons were identified by injection.
ERROR Her ikisi de duyusal ve motor nöron enjeksiyon tarafından tespit edildi.
Both types of motor neurons are located in the ventral horn of the spinal cord.
ERROR Motor nöron her iki tür omuriliğin ventral boynuz bulunur.
This relates both of these to an organism's behavior.
ERROR Bu, bir organizmanın davranış için bunların her ikisi de ilgilidir.
If present in both copies of a gene, the result is positive.
ERROR Eğer bir genin iki kopyası varsa, sonuç olumlu.
Heredity and environment are both necessary for the expression of phenylketonuria.
ERROR Kalıtım ve çevre her iki faktör olabileceği ifade için gereklidir.
This is a representation of language by both auditory and visual inputs.
 Bu hem işitsel ve görsel girişleri ile dilin bir temsili.
The reading of a single word produces a response both in the primary visual cortex and in the visual association cortex.
ERROR Tek bir kelime okuma birincil görsel korteks görsel dernek korteks hem de bir tepki üretir.
The sensory neurons make both excitatory connections and connections through inhibitory interneurons.
ERROR Duyusal nöronlar inhibitör internöron ile hem uyarıcı bağlantıları ve bağlantıları yapın.
It increases both the speed and reliability of function within the central nervous system.
ERROR Merkezi sinir sistemi içinde işlev hem hız ve güvenilirliği arttırır.
There are many systems with both serial and parallel components.
ERROR Her iki seri ve paralel bileşenleri ile pek çok sistemleri vardır.
The housekeeping genes are highly conserved, in both number and structure.
ERROR Housekeeping genler yüksek oranda korunmuş, hem sayı ve yapısında vardır.
Thus both visual and auditory pathways converge on Broca's area.
ERROR Böylece hem görsel hem de işitsel yolları Broca bölgesinde bir sorun var.
manic-depressive disorder and manic disorder are thought to represent a variety of disorders both etiologically and genetically.
ERROR manik-depresif bozukluk ve manik bozukluk etyolojik ve genetik bozukluklar çeşitli temsil düşünülmektedir.
He is talented both intellectually and diligently.
ERROR Hem entelektüel ve özenle yetenekli.
He has both diligent and powerful talents.
ERROR Her ikisi de çalışkan ve güçlü yetenekleri var.
Football is as fast as hockey.
 Futbol, hokey gibi hızlı.
Football is as much an addiction as a sport.
 Futbol bir spor olduğu kadar bir bağımlılıktır.
The teacher imagined the exam as a challenge.
ERROR Öğretmen bir meydan okuma olarak sınav hayal.
School can not be represented as series of examinations.
ERROR Okul, sınavlar bir dizi olarak temsil edilebilir.
AS far as is known, the teacher migrated to USA.
 Bilindiği kadarıyla, öğretmen ABD'YE göç etmiş.
Some diseases such as Parkinson's disease are lethal.
 Parkinson hastalığı gibi bazı hastalıklar öldürücüdür.
I do not understand the system as a whole.
 Bir bütün olarak sistemi anlamadım.
She has become known as a terrific teacher.
 Müthiş bir öğretmen olarak bilinen haline gelmiştir.
Different questions serve as different challenges to the student.
 Farklı sorular öğrenci için farklı zorluklar olarak hizmet vermektedir.
As a result, he succeeded at the exam.
 Sonuç olarak, sınavda başarılı oldu.
He became increasingly successful as he studied more.
ERROR Daha okudu olarak giderek daha başarılı oldu.
As far as is known, glia are not directly involved.
 Bilindiği kadarıyla, glia doğrudan dahil değildir.
The first of these has become known as the principle of dynamic polarization.
 Bunlardan ilki dinamik kutuplaşma prensibi " olarak adlandırıldı.
Unipolar cells have a single process, with different segments serving as receptive surfaces or releasing terminals.
ERROR Tek kutuplu hücreler tek bir işlem var, açık yüzeyleri veya serbest terminali olarak hizmet veren farklı kesimleri ile.
The point at which two neurons communicate is known as a synapse.
ERROR İki nöron iletişim noktası sinaps olarak bilinir.
Knowledge is not stored as complete representations but rather is subdivided into distinct categories and stored separately.
 Bilgi tam olarak beyan saklı değil ama oldukça farklı kategorilere ayrılır ve ayrı olarak saklanır.
As a result, identical twins share all genes;
ERROR Sonuç olarak, tek yumurta ikizleri genlerinin payı;
As we shall learn below and in Chapter 7, this is not true.
 Aşağıda ve 7. Bölümde öğreneceğiz gibi, bu doğru değil.
The student succeeds as the teacher becomes successful.             
ERROR Öğretmen başarılı olur gibi öğrenci başarılı olur.
It may partially return as undamaged parts of the brain reorganize their linkages.
ERROR Kısmen beynin hasar görmemiş parça ilişkilerini yeniden düzenlemek olarak geri dönebilir.
Just as many Americans love basketball, so many Canadians love ice hockey.
ERROR Sadece birçok Amerikalı basketbol aşk gibi, pek çok Kanadalı buz hokeyi seviyorum.
This exists also in subordinate conjunctions.
ERROR Bu da alt Bağlaçlar var.
Just as grief is a normal response to personal loss, anxiety is a normal response to threatening situations.
ERROR Sadece keder kişisel kaybı normal bir tepki olarak, anksiyete tehdit eden durumlara normal bir tepki.
Just as there are distinct modalities of sensation, there are three distinct categories of cognition.
ERROR Sadece hissi farklı yöntemler olduğu gibi, biliş üç farklı kategoriler var.

There are three distinct categories of cognition, just as there are distinct modalities of sensation.
ERROR Sadece hissi farklı yöntemleri vardır biliş üç farklı kategoriler var.
Motor psychophysical studies of movement describe the relationships between intended actions and performance, just as sensory psychophysical studies relate physical stimuli to sensory experience in a quantitative way.
ERROR Sadece duyusal psikofizik çalışmaların nicel bir şekilde duyusal deneyim için fiziksel uyaranlara ilgili olarak hareketin Motor psikofizik çalışmaların hedeflenen eylemler ve performans arasındaki ilişkileri açıklar.
The brain can construct a good representation of the original information, just as the brain normally constructs conscious memory.
ERROR Beyin sadece beyin normalde bilinçli bir hafiza olarak özgün bilgi için iyi bir sunum yap.

Just as the cranial nerves are homologous to spinal nerves, so are the sensory and motor nuclei within the brain stem similar to those of the spinal cord.
ERROR Sadece kranial sinirler spinal sinirler yöntemdir, yani omurilik benzer beyin sapı içinde duyusal ve motor çekirdekleri vardır.

Just as schizophrenia is a multifactorial disease, so it is likely that antipsychotic drugs act on more than one molecular target.
ERROR Sadece şizofreni etkenli bir hastalık olduğu için, antipsikotik ilaçlar birden fazla moleküler hedef üzerinde hareket etmesi muhtemeldir.

It slowed and its beat diminished just as if its vagus had been stimulated.
ERROR Sanki vagus ile uyarılmış olsaydı yavaşladı ve yendi onun azalmış.
The more you practice writing, the better you will be at it.
ERROR Daha fazla yazı pratik yaparsan o kadar iyi olacaktır.
The greater the specialization area, the more books you have to read.
ERROR Okumak için daha fazla uzmanlık alanı, daha fazla kitap.
The more urgent issue is not this.
 Daha acil sorun bu değil.
The more distant the object, the smaller the eye movement.
ERROR Daha uzaktaki nesnenin daha küçük göz hareketi.
The more he studied, the more successful he got.
ERROR Daha fazla okumuş, daha başarılı buldu.
 The larger the area of a capacitor, the more charge it will store for a given potential difference.
ERROR Belirli bir potansiyel fark için depolar bir kondansatör daha büyük alanda, daha fazla ücret.
The more effective the substitution, the more readily ions can traverse the Na+ channel. 
ERROR Daha etkili yerine, daha kolay iyonları Na+ kanal geçiş.
The more K+ continues to flow, the more charge will be separated and the greater will be the potential difference.
ERROR Daha fazla K+ akışı devam ediyor, daha fazla ücret ikiye ayrılacak ve daha fazla potansiyel farkı olacaktır.
In this case of conjunctive search, the more items present, the longer the search takes.
ERROR Dinamik arama bu durumda, daha fazla öğe mevcut, uzun aramayı alır.
The more famous mistakes can be caught easily.
ERROR Daha ünlü hataları kolayca yakalandı.
Medication can be considered in the more severe cases.
 İlaçlar daha şiddetli durumlarda kabul edilebilir.
I found the more general solution.
 Daha genel bir çözüm buldum.
No sooner did she learn to ski, than the snow began to thaw.
ERROR Hayır er kar yumuşamaya başladı daha kayak yapmayı öğrenmek istedi.
No sooner had the warm liquid mixed with the crumbs touched my palate than a shudder ran through me and I stopped. 
ERROR Hiçbir er kırıntıları ile karışık sıcak sıvı bir ürperti bana koştu daha benim damak dokundu ve bıraktım.
I would rather swim than surf.
ERROR Daha doğrusu sörf daha yüzerdim.
I would rather go there than stay here.
 Burada kalmaktansa oraya giderdim.
Rather, they are diligent students.
ERROR Daha doğrusu, çalışkan öğrenci var.
Rather, they go to school.
ERROR Yerine, okula gidiyorlar.
Rather than going to school, he played football.
ERROR Aksine okula gitmek yerine, futbol oynadı.
He stayed at home, deciding to stop rather than to continue his education.
ERROR Evde kaldı, yerine eğitimine devam etmek için karar.
Freedom is not a game but rather is a privelege to enjoy.
ERROR Özgürlük bir oyun değil, zevk için bir privelege.
Knowledge is not stored as complete representations but rather is subdivided into distinct categories.
ERROR Bilgi tam olarak beyan saklı değil ama oldukça farklı alt kategoriye ayrılır.
They do not move about freely in the terminal but rather are restrained to a network.
ERROR Terminalde özgürce bir ağa bağlanmış olan değil, hareket etmiyor.
Rather, each behavior is generated by the actions of many cells.
ERROR Bunun yerine, her davranış, birçok hücre eylemleri tarafından oluşturulur.
He is a lazy student; rather, he works at the same time with school.
 Tembel bir öğrenci, daha ziyade, okul ile aynı anda çalışıyor.
He studies science, rather than social subjects.
ERROR Fen yerine sosyal konuları inceliyor.
He spoke with his hands rather than by sound.
ERROR Elleriyle yerine sesi daha konuştu.
I am tired of these rather lazy students.
ERROR Bu oldukça tembel öğrenciler bıktım.
The books are rather serious.
 Kitaplar oldukça ciddi.
He will be congratulated rather warmly.
ERROR Oldukça sıcak bir şekilde kutladı olacak.
He stopped working rather strikingly during the examination.
ERROR Oldukça çarpıcı muayene sırasında çalışmayı durdurdu.
It is continuous and low level rather than synchronous and concentrated.
ERROR Oldukça uyumlu ve konsantre daha sürekli ve düşük seviye.
Chemical activities should be used rather than concentrations.
ERROR Kimyasal faaliyetler oldukça Konsantrasyonu daha kullanılmalıdır.
The causative factor is therefore in the plasma, rather than a function of the lymphocytes themselves.
ERROR Etken bu nedenle plazma, daha ziyade kendilerini lenfositlerin bir işlevi daha.
All the successes as well as failures belong to us.
ERROR Tüm bu başarıların yanı sıra başarısızlıkların bize ait.
Our pleasures, joys, laughter and jests, as well as our sorrows, pains, griefs and tears arise from the brain.
ERROR Zevkler, sevinçler, kahkahalar ve Latife olarak dertlerimizi, acılar, keder ve gözyaşları bizim beyin ortaya çıkar.
We have to develop an appreciation of subtleties of language, such as irony, metaphor, and wit, as well as the emotional content of speech.
ERROR Dilin inceliklerini, ironi, konuşma, mecaz, ve zeka gibi, duygusal içerik olarak bir takdir geliştirmek zorundayız.
Benign mutations are allelic polymorphisms that produce differences in body type, such as eye color or hair color.
ERROR İyi huylu mutasyonlar vücut tipi farklılıkları, örneğin göz rengi veya saç rengi gibi üreten allelic polimorfizmi.
However, most behavioral traits as well as most common genetic disorders are multigenic.
 Ancak, çoğu davranış özellikleri yanı sıra en sık görülen genetik bozukluklar multigenic.
 His skill was known by his parents as well as by his teachers.
ERROR Beceri onun ailesinin yanı sıra öğretmenleri tarafından biliniyordu.
 He drives his intellectual power from his books as well as from his classes.
ERRORKitapları yanı sıra sınıflar, onun fikri, onun gücünü kullanıyor.
Thus language processing is parallel as well as serial.
ERROR Böylece dil işleme seri de paralel olarak.
Drosophila can produce abnormalities in learned as well as innate behaviors.
ERROR Drosophila öğrenmiş gibi doğuştan gelen davranışlar anormallikleri üretebilir.
Both disciplines recognize the importance of genetic as well as learned factors in determining behavior.
ERROR Her iki disiplinde davranışını belirleyen genetik olarak öğrenilmiş etkenlerin öneminin farkındayız.
Individual movements as well as complex motor actions derive from the patterns of firing of large networks.
ERROR Bireysel hareketler gibi karmaşık motor eylemler büyük ağlar, ateş kalıpları türetmek.
It is possible to distinguish gray and white matter as well as cerebrospinal fluid with high contrast.
ERROR Yüksek kontrastlı gri ve beyaz madde olarak beyin-omurilik sıvısı ayırt etmek mümkündür.